تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 دانشگاه تهران

چکیده

اقدامات سلبی درسالم­سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می­شود؛ از مواردی­است که ممکن­است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده­است.این حق مطابق ماده­33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین­کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه­های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم­سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم­­گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا  فیلترینگ در دستورکار قرار­گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر­بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره­­­­داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری­است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی­گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این­­است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه­است؟دراین راستا فرضیه اصلی این­­است که باتوجه به رسمیت­شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می­تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌ها


A. BOOKS
-Birkinshaw,Patrick,(2014),Freedom of information (The Law,the practice and The Ideal),
Cambridge university press,fourth Edition.
- Burke , Edmond(1982) in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco
-Drake, William J and Wilson, Ernest J(2008), “Access Denied, The Information Revolution and Global Politics: The Practice and Policy of global Filtering”, 2008
-Guzzetti, Barbara; Lesly, Mellinee; “Handbook of Research on the Societal Impact of Digital Media”, 2016
Articles B.
--ARTICLE 19(1999).The publics Right to Know:principles on freedom of information legislation:Article 19
C.Websites
-Calling of an International Confrence on Freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During (2012),Its first Session، No، 59 (1) ،Retri July22، from: http://daceess- adds- ny- Un. Orgl
-Council of Europe Convention on Access to Official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http://www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df= 3/05/2014d =ENG
-Verhoeven, A, (2000),The Right to Information: A Fundam Ental Right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5