اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد از منظر نفع متوقع در حقوق نوین اروپایی و ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

آزادی انتخاب ضمانت­ اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت ­اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت ­اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از‌‌‌‌ نفع‌متوقع زیان­دیده مورد پذیرش قرارگرفته‌‌اند. مطالعه این اصول نشان‌ می‌دهد که ضمانت ­اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، ‌‌‌به‌ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت ­اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای  عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب‌ می‌نمایدکه نگاهی‌  طریقت‌گرا به ضمانت­ اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان­دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت ­اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت­ اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان­دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه‌‌‌‌ نفع‌متوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت ­اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن  معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت­ اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق  نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت­ اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


1- Antoniolli, Luisa &Veneziano, Anna (2005), Principles of European Contract Law and Italian Law, A Commentary, Netherland, Kluwer Law International.
2- Barnett Katy & Harder, Sirko,(2014), Remedies in Australian Contract Law, New York,Cambridge University Press.
3- Beatson J Burrows, Andrew S & Cartwright John,(2016), Anson's Law of Contract, Londons, Oxford University Press, 30thed.
4- Bix, Brian H (2012), Contract Law: Rules, Theory and Context, New York,Cambridge University Press.
5- Busch, D (2002), The Principles of European Contract Law and Dutch Law,A Commentary, Hague, Kluwer Law International.
6- Chen-Wishart, Mindy (2008), Contract Law, New York, Oxford University Press, 2nded.
7- Chen-Wishart, Mindy & Magnus Ulrich(2014), Termination, Price Reduction and Damages, in The Common European Sales Law in Context: Interactions with English and German Law,UK,Oxford University Press.
8- Chitty Joseph, Beale Hugh H(2004),Chitty on Contract,Vol 1, 29nded, Sweet& Maxwell Publishing.
9- Cooter R, Ulen T(2000), Law and Economics,3nded,Addison Wesly Longman.
10- Cotter R, Eisenberg M.A(1985), Damages for Breach of Contract,California Law Review,vol73,n5.
11- Fuller, L. L & Perdue, William R. Jr(1937),The Reliance Interest in Contract Damages, The Yale Law Journal, 46(3): 373-420.
12- Gold, Andrew S (2009), A Property Theory of Contract, Northwestern University Law Review, 103(1): 1-62.
13- Hsieh, Lawrence (2017), Business Law, A Graphical Approach, New York, Wolter Kluwer.
14- Markesinis Basils S, Unberath Hannes & Johanston Angus,The German Law of Obligation In German (2006),USA,Hart Publishing.
15- MCKendrich, Ewan (2017), Contract Law, London, Palgrave Publishing, 12thed.
16- Medina, Barak (2005), Comparative Remedies for Breach of Contract, edited by Nili Cohen & Ewan McKendrick, US, Hart Publishing.
17- Meyer, Lars (2010),Non-performance and Remedies under International Contract Law Principles and Indian Contract Law, Deutsche, Peter Lang publishing.
18- Posner,Richard (1998), The Problematic of maral and legal theory,Harvard law review,at: http:// www. jstorog.
19- Richard Stone, James (2015), The Modern Law of Contract, London, Routledge, 11thed.
20- Schlechtriem, Peter & Butler, Petra (2008), UN Law on International Sales,The UN Convention on the International Sale of Goods, Heidelberg ,Springer Publishing.
21- Schmidt-Kessel, Martin (2007), Remedies for Breach of Contract in European Private Law: Principles of European Contract Law, Acquis Communautaire and Common Frame of reference, in: New Features in Contract Law, edited by Reiner Schulze, Germany, Sellier Publishing: 183-197.
22- Schmidt-Kessel, Martin(2009), The Right to Specific Performance under the DCFR, in The Common Frame of Reference: A View from Law & Economics, edited by Gerhard Wagner, Germany, Sellier: 69-7.
23- Schmidt-Kessel, Martin,Silkens Ev(2015) ,Breach of Contract,in European Perspectives on the Common European Sales Law,Switzerland,Sriger.
24- Shavell, Steven (2006), Is Breach of Contract? In: Emory Law Journal, available in: http://kie.vse.cz/wp-content/uploads/5IE471-Shavell-2006-Is-breach-immoral.pdf.
25- Slawson, W. David (2003), Why Expectation Damages for Breach of Contract Must Be the Norm, A Refutation of the Fuller and Perdue "Tree Interests" Thesis, Nebraska Law Review, 81(3): 839-868.
26- Ulen, Thomas S(1984), The Efficiency of Specific Performance, Toward a Unified Theory of Contract Remedies, Michigan Law Review, 83(2): 341-403.
27- Von Bar, Christian (2009), Principles, Definitions and Model Rules of private-law_en.pdf.
28- Adler, Barry E(2007), Efficient Breach Theory through the Looking Glass, Online Available in: http://www.law.virginia.edu/pdf/online/0607/adler.pdf: 17/4/2018.
29- Markovits, Daniel & Schwartz, Alan(2012), The Expectation Remedy Revisited, Faculty Scholarship Series. Paper 4730 online available at: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4730: 20/5/2018.