کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم‌هزینه‌تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می‌دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می‌تواند امکان پیش‌بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص‌ترین بخش‌های حاکمیتی هر کشوری محسوب می‌شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می‌باشد به این سوال پرداخته‌ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می‌تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


- CEPEJ(The European Commission for the Efficiency of Justice), 2012, European judicial system, Edition 2012(2010 data), council of Europe publishing Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp
- Djankov, Simeon. Rafael La Porta. Florencio Lopez-de-Silanes. and Andrei Shleifer. (2002), Courts: the Lex Mundi Project, Institute of Economic Research, Harvard University, Working Paper No. 1951. Available: http://ssrn.com/abstract_id=304453
- Lhuillier, Julien; Daria Lhuillier-Solenik; Géraldine Carmela Nucera; Jacqueline Passalacqua,(n.d.) Enforcement of court decisions in Europe, Report prepared by the Research Team on enforcementof court decisions (University Nancy (France) / Swiss Institute of comparative law) and discussed by the CEPEJ-GT-EVAL at their 8th meeting. Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp
- Mathis, Klaus. (2009). Efficiency Instead Of Justice? Translated By Deborah Shannon, Springer Cinece And Business Media.
- The World Bank, (2011) Doing business 2012, economy profile: Islamic republic of iran:. Available at http://www.doingbusiness.org/
- The World Bank, (2009( Doing Business 2010, economy profile Iran, Islamic Rep,. Available at http://www.doingbusiness.org/
- Velicogna, Marco. (n.d.), Use of information and communication technologies in judical system, CEPEJ Studies No. 7. Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp
- Zywicki, Todd J. (2008). Posner, Hayek & The Economic Analysis Of Law, Iowa Law Review, Vol. 93, No. 2, pp. 559-603, February. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=957177