مبانی و برخی از مصادیق پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود. انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1. Berger Klaus Peter,(1999), The Creeping Codification Of The Lex Mercatoria,London, Kluwer Law International
2. Goldman Berthold,(1986), The Applicable Law: General Principles Of Law—The Lex Moratoria, In Contemporary Problems In International Arbitration 1ed,London, Julian Lew Edition.
3. Lynch, Katherine, (2003), The Forces of Economic Globalization: Challenges to the Regime of International Commercial Arbitration , Hague , Kluwer Law International publication
4. Schmitthoff Clive M,(1987), International Trade Usages, Paris , ICC publication5. Lambert, Edouard ,(1934) Sources Du Droit Comparé Ou Supranational, Législation Uniforme Et Jurisprudence Comparative, In: Recueil D‘Etudes Sur Les Sources Du Droit ,Paris, En L‘Honneur De François Gény, Iii, , Sirey.
Articles :
1. Dalhuisen Jh, (2009),Legal Orders And Their Manifestation: The Operation Of The International Commercial And Financial Legal Order And Its Lex Mercatoria, Berkeley Journal Of . International ’L Law. No129,129-191
2. Goldman Berthold(1992),Introduction, In Lex Mercatoria And Arbitration, The International Lawyer, Vol. 26, No. 3,850-853
3. Goldman, B,(1979), La Lex Mercatoria Dans Les Contrats Et L'arbitrages Internationaux : Réalité Et Responsabilité, Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé ,no2 , 221-271.

4. Jemielniak Joanna, (2005),Legitimization Arguments In The Lex Mercatoria Cases, International Journal For The Semiotics Of Law, Vol18,175-205

5. Karimi Mohammad, Kashani Javad, Nasiran Dawood, (2016), Lex Mercatoria” As An Independent Legal System, Available At Ssrn: Http://Ssrn.Com/Abstract=2786326, 1-25

6. Lopez-Rodriguez, Ana Mercedes, ( 2002) Lex Mercatoria, School of Law, Department of Private Law University of Aarhus, Rettid journal,46-56

7. Mazzacano, Peter,(2008), The Lex Mercatoria as Autonomous Law, CLEA 2008 Meetings Paper; CLPE Research Paper No. 29.p1-29

8. Michaels Ralf, (2014) »The UNIDROIT Principles as global background law« Unif. Law Reviwe, Vol 19, 643-668