شناسایی و چالش‌های تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان

نویسندگان

دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

چکیده

چکیده

جایگزین‌های تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است. در این روش اهداف مجازات‌ها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق می‌گردد. جایگزین‌های تعقیب کیفری بر مبانی مکتب‌شناختی، جرم‌شناسی و عملی استوار است و در آموزه‌های اسلام موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و مجازات متهمین مشاهده می‌شود. در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛ جایگزین‌های تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند. در نتیجه‌ی مطالعات صورت گرفته، در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوه‌هایی از این جایگزین‌ها مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفت. اگر چه این جایگزین‌ها آن طور که باید و شاید توسعه نیافته‌اند. عدم توسعه‌ی این جایگزین‌ها در نتیجه‌ی موانع متعددی است. شناخت این موانع و ارایه‌ی راهکارهای لازم جهت برون‌رفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان، ضرورت و هدف انجام این کار تحقیقی را توجیه می‌کند و می‌تواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزین‌ها به وجود آورد. این موانع را می‌توان در قالب چالش‌های نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزین‌ها) و چالش‌های کاربردی (فقدان ساز‌و‌کارهای عملی اجرای جایگزین‌ها) بیان کرد؛ مواردی هم‌چون: عدم توجه به اهداف مجازات‌ها، کیفرگرایی، محدودیت اختیارات ضابطان، عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...

کلیدواژه‌ها


Ashworth, Andrew and Redmayne, Mike, the criminal process,oxford university press, Third Edition, 2004.
Ashworth, Andrew, principle of criminal law, oxford university, 1999.
Bailey, S.H & Gunn, M, J, 30 Sep 2007, the modern English legal system, 5th Edition, Published by: Sweet & Maxwell .
Desdevises Marie-clet, 2006, L option enter prevention ET repression; les alternative aux poursuites, UN nouveau droit penal des majeurs in: Le champ penal; Melanges en Ihonneur du professeur Reynaled ottenhof; Dalloz.
Diversion Program, Pueblo County Government, Pueblo Colorado. Accessed 2012-3-3.
Diversion Programs: An Overview, Juvenile Justice Bulletin September 1999, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs. Accessed 2012-3-3.
Fletcher, George.1998, Basic Concepts of Criminal Law.
Hay, D. & F.snyder ,1989 (Eds), policing and prosecution in Britain: 1750-1850,oxford,oxford university press.
Hoyle,C.&A.Sanders,2000, “Police Response to Domestic Violence: From Victim.
Choice to Victim Empowerment”, British Journal of Criminology, Vol. 40.
Johnstone, Gerry (2002), Restorative Justice (Ideas, Values, debates), willan publishing.
Kerley,Gordon,2004, Drug Law and Enforcement in Australia and the Netherlands, A case study of comparative criminal law, A Research paper submitted to the Faculty of law, the Australian National university, November 1,law.anu.edu.au/staffuploads/9-kerley.doc.
Munice. J. 1999. Youth and crime: Acritical introduction. London. Sag
Rossner Dieter,1999, mediation as a basic elemant of crime control: theoretical and empirical university of murburg Germany.
Sanders, A. , 2002 “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System”,in
Hoyle, C. & R. Young, (Eds.), New Versions of Crime Victims, Oxford, Hart Publishing.
Slapper, gray and Kelly, David, 2010, the English legal system, London, routledge publishing, 11 edition.
shapper Gray and kelly david , the English legal system, 2015-2016 16th Edition.
Sprack, John, 2002 , Emmins on criminal procedure, Oxford University Press .
Tak, P, J, P, 1986, the legal scope of Non- prosecution in Europe, HEUNI, Finland, No 8.
the cod for crown prosecution, 7the Edition, January 2013 p 8-9-10.
United Kingdom: Tackling Environmental Crime: A Risk-Free Alternative to Prosecution?
Vanessa Valette, procedure penale; ellips.
http://www.losangelescriminallawyer.pro/lawyer-attorney-1907655.html.
http://www.oas.org/juridico/mla/en/usa/en_usa-int-desc-guide.html.
http://www.opsi.gov.UR/ACTS/Actsidex.htm.
http;//www.losangelescriminallawyer.pro/lawyer-attorney-1907655.html.