امکان‌سنجی انتقال شرط و موافقت‌نامه‌ی داوری

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

چکیده

قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت‌نامه‌ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه‌ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می‌ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه‌ی آن زایل می‌گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی‌شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه‌گیری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


Alvarez, Henri, Autonomy of International Process, in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006.
Atiyah,P.S, An Introduction to the Law of Contract, Clarendon press, Oxford, 1995.
Bamforth, Richard, Joining Non-signatories to an Arbitration: Recent Developments, Cross-border Dispute Resolution,Vol.2, 2007.
Bowstead, W., and Reynolds, F.M., The Law of Agency, 16 th edition, London, Sweet and Maxwell, 1996.
Brekoulakis, Stavros, the Effect of an Arbitral Award and Third Parties in International Arbitration, The American Review of International Arbitration, Vol. 16, 2005.
Brekoulakis, Stavros, The Relevance of the Interests of Third Parties in Arbitration: Taking a Closer Look at the Elephant in the Room, Penn State Law Review, 2009.
Brekoulakis, Stavros, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy: Arbitration and Third Party, Queen Mary University of London, 2008.
Buchheit, Lee, The Dilemma of Odious Debts, Duke Law Journal ,2007.
Contemp Problems,2004, vol.67.
Cheshire, Fifoot, The Law of Contract, 7th edition, London, 1992.
Courtney, Taw, Binding Non-signatories to International Arbitration Agreements: Raising Fundamental Concerns in the United States and Abroad, Richmond Journal of Global Law & Business, vol. 8, 2008.
Girsberger, Daniel and Hausmaninger, Christian, "Assignment of Aights and Agreement to Arbitrate", Arbitration International, Vol. 8, Number 2.
Hosking, James, Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration: Doing Justice without Destroying Consent, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 4, Iss. 3,2004.
Maxwell, Salina, Keep Your Contract to Yourself : Attempting to Balance the Expectations of Signatories in Aribitration Agreements with the Freedom From Contract Right of Non – signatories, Michigan State Law Review, 2010.
Mraz, Michael, Extension of an Arbitration Agreement to Non-signatories: Some Reflections on Swiss Judicial Practice, Belgrade Law Review: The Annuals of the Faculty of Law in Belgrade, 2009.
Park, William, Private Adjudicators and the Public Interest: The Expanding Scope of International Arbitration, Brooklyn Journal International Law, 1986.
pryles, Michael, Confidentiality, Leading Arbitrator’s Guide in international Arbitration, Juris Publishing, 2nd edition, 2008.
Reynold, f.m, Agency: Theory and Practice, The Law Quarterly Review, Vol 94, 1978.