ماهیت مدیریت جریان داوری توسط مراکز داوری و قانون حاکم بر آن

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده

با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین‌المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین‌نامه‌ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می‌گیرند، از جمله‌ ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش‌روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می‌کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه‌های داخلی را در داوری موردی انجام می‌دهند.

در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می‌گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی‌شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به‌ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه‌های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Baizeau, Domitille (2009), Liability of Arbitral Institutions: Increased Scrutiny by the Courts of the Seat? , ASA Bulletin, 2, pp. 383-386.
Gerbay, R. (2014), The Functions of Arbitral Institutions: Theoretical Representations and Practical Realities, Thesis for Doctor of Philosophy, Queen Mary, University of London.
Halsbury’s Laws of England (2010), Institutional Arbitration in Halsbury’s Laws of England, Vol 61, (International Relations Law), 5th edn, LexisNexis Butterworths.
Paulsson, Jan (1990), Vicarious Hypochondria and Institutional Arbitration, Arbitration International, Kluwer Law International, Vol. 6, Issue 3, pp 226-252.
Rubino-Sammartanom, Mauro (2001), International Arbitration: Law and Practice, Netherlands, Kluwer Law International.
Zykin, Ivan S. (2010), Procedural Aspects of Activities of Institutional Arbitration Bodies, Published in: Kaj Hobér, Annette Magnusson & Marie Öhrström, Between East and West: Essays in Honour of Ulf Franke, JurisNet.