بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می‌باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می‌کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی‌های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی‌آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به‌دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می‌باشد که از نقاط قوت آن می‌توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه‌ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی‌آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


Bryan A. Garner (2014), Black,s Dictionary, Brand: Tamson West.
Gokcekus, Omer and Mukherjee, Ranjana (2006), Officials asset declaration laws: Do They Prevent Corruption? Seton Hall University.
OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264095281-en.
Paul, Samuel, (1991) Strengthening public sector accountability, World Bank Discussion Papers; 136, The World Bank, Washingtone, D.C.
Salkin, Patricia E. (2008), Ethical Standards in the Public Sector, 2nd ed. Chicago, IL: American Bar Association, Section of State and Local Government Law: ABA Book Publishing.
Wallis, John Joseph (2004), THE CONCEPT OF SYSTEMATIC CORRUPTION IN AMERICAN POLITICAL AND ECONOMIC HISTORY, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARC, Cambridge, MA 02138.
Chêne, Marie (2011), Foreign exchange controls and assets declarations for politicians and public officials, Transparency international.
HIGH OFFICE OF OVERSIGHT AND ANTI-CORRUPTION ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN (2009), DEPARTMENT OF ASSET REGISTERATION PUBLIC OFFICIALS’ASSET DECLARATION STRATEGY.
Hoppe, Tilman (U4 Brief 2014-2015), The case of for asset declarations in the judiciary: identifying illicit enrichment and conflicts of interests, Michelsen Institute.
Kane, Edward J. (2004) ROLE OF WATCHDOG INSTITUTIONS IN CORPORATE GOVERNANCE, Boston College.
Martini, Maíra, (2013) Asset declaration regimes in selected Asian countries, Transparency International.
Messick, Richard E, Regulating Conflict of Interest: International Experience with Asset Declaration and Disclosure, Public Sector Governance Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank.
Nayak, Venkatesh (2009), Transparency in the Disclosure of Assets by Judges - Basic components of a disclosure law and what we can learn from other countries, New Delhi- 110 017.
Rexha, Albana (2014), Is the asset declarations system in Kosovo helping the fight against corruption and preventing the abuse of power? A POLICY REPORT BY GROUP FOR LEGAL AND POLITICAL STUDIES, NO. 08-June.
Salminen, Ari, pekka viinamake, Olli and worrbacka, Rinnai kola: (2007-2009), The control of corruption in Finland, administrative management public.
Stefanov, Ruslan (2015), Effective monitoring, verification and sanctioning, Budapest, Center for the Study of Democracy.
Williams, Aled (2006), International Experience of Asset Declarations Transparency International
Documents.
ACT ON ANTI-CORRUPTION AND THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE ANTI-CORRUPTION & CIVIL RIGHTS COMMISSION, Act No. 9402, Feb. 3, 2009.
Code of Conduct for Members of the House of Lords and Guide to the Code of Conduct, Second Edition: November 2011: Published by Authority of the House of Lords, London: The Stationery Office Limited.
COMPILATION OF FEDERAL ETHICS LAWS, PREPARED BY THE UNITED STATES OFFICE OF GOVERNMENT ETHICS, December 31, 2008.
COMPILATION OF FEDERAL ETHICS LAWS, PREPARED BY THE UNITED STATES OFFICE OF GOVERNMENT ETHICS, December 31, 2008.
DECRET Décret n°96-763 du 1 septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique Version consolidée au 12 octobre 2010.
Electoral Administration Act 2006, CHAPTER 22.
ETHICS IN GOVERNMENT ACT OF 1978, UNITED STATES.
GUIDE TO JUDICIAL CONDUCT, This revision published August 2011.
House of Commons The Code of Conduct, Approved by the House of Commons on 12 March 2012.
JORF n°205 du 3 septembre 1996 CIRCULAIRE Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions Paris, le 1er septembre 1996.
Law on declaring and control of wealth of dignitaries, magistrates, civil servants and of certain persons with management positions, 1996/10/16, At available: (www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=375&prn=1).
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Journal Officiel du 12 mars 1988.
MINISTERIAL CODE, CABINET OFFICE MAY 2010.
PUBLIC SERVICE ETHICS ACT OF KOREA (1981), Amended By 2001· 7·24 Act No. 6494.
RULES COMMITTEE ON ETHICS, Adopted February 15, 2011 Amended May 18, 2012 112th Congress, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES WASHINGTON, D.C. 2015.
RULES of the HOUSE OF REPRESENTATIVES, ONE HUNDRED TWELFTH CONGRESS, PREPARED BY Karen L. Haas Clerk of the House of Representatives JANUARY 5, 2011.
The Guide to the Rules relating to the Conduct of Members, Approved by the House of Commons on 9 February 2009 (Updated May 2010), Ordered by the House of Commons to be printed on 27 March 2012, Published on 16 April 2012 by authority of the House of Commons London.