جایگاه روش های نوین کیفر سالب حیات در حقوق ایران

نویسندگان

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روشهای مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روشها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روشهای سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است.


واژگان کلیدی: الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص.

کلیدواژه‌ها


Akingbehin Emmanuel Olugbengar (2012), Modern Methods of Executing Condemned Prisoner:Elixir to Painful killing? International Journal of Business and Social Science,Vol.3.
Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China, (1979) art. 212, as amended Mar. 14, 2012.
Cristian Segura,(2009) China injects ‘humanity’ into death sentence, Asia Times through to http://www.atimes.com.
Death Penalty Information Center,(2016), Methods of Executin, Description of Each Method.
Death Penalty Information Center,(2015) Facts, Lethal injection.
Denno, D.W.,(2007), The Lethal Injection Quandary: How Medicine Has Dismantled the Death Penalty, Fordham Law Review, volume76, issue1.
Death penalty database,( June 2016), Death PenaltyWorldwide, Lethal Injection.
Frank Romanelli,(2008), Issue surrounding Lethal Injection as a Means of Capital Punishment ,Pharmacotherapy, volume28.
Jennifer Privateer and others,( 2010),The Ultimate Book of Top Ten Lists: Ulysses Press.
khan A, Leventhal RM., (2002), Medical aspects of Capital Punishment Execution. J Forensic sci,47(4).
Law Commission of India,( october2003), 187 th Report on Methods of Execution of Death Sentence and Incidental Matters.
Lonny j. Hoffman,(1992), The Madness of the Method: the Use of Electrocution and the Death Penalty, Texas Law Review,vol.70.
Scott Christianson,(2010), Last Gasp , universityof California Press.
Pew Researth Cente, FactTank, Death Penalty,2016.
Thomas, Evan and Brant, Martha,(2007), “Injection of Reflection”, Newsweek, cited in death penalty information centre.