مبانی کلامی و فقهی توبه درحقوق کیفری اسلام

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی

چکیده

توبه، یکی ازواژه‌های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجادمی‌نماید، برتعدادی گزاره‌های زیرساختی ونیز تصور انسان ازخداوند استوارمی‌باشد و از دیر زمان موردتوجه دین‌پژوهان دردوحوزه کلام وحقوق بوده است.حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط بابرخی صفات الهی دانسته‌اند. در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی، فلسفی وکلامی توبه پرداخته و از منظر برون دینی عقلانیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسلام درراستای پویایی فقه تبیین می‌شود، در ادامه گستره توبه و رویکرد قوانین جزایی اسلام با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها