پیشگیری از ورشکستگی بانکها

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم قضایی

چکیده

بروز بحران‌های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده‌اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت‌های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک‌ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می‌شود.
در حقوق ایران به ورشکستگی‌ بانک‌ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی‌رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک‌ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می‌شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک‌ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی‌انگیزد.
 

کلیدواژه‌ها


An Overview of the Legal, Institutional, and Regulatory Framework
Bank Insolvency by Sean Hagan and Christopher Towe April 2009.
Bank Insolvency law now that it matters again .Peter p. swire, 42 duke L.J. 469 (1992.
Basel Committee on Banking Supervision Supervisory Guidance for dealing with Weak Bahks, march 2002.
Bernanke, B.S.1983, nonmontary effects of the fininancial crisis in propagation of the great depression, american economic review 73 (3).
Corporate Governance in Banking: A Conceptual Framework Penny Ciancanelli June, 2000 And Jose Antonio Reyes Gonzalez.
Depositor liquidity and loss sharing in bank failure resolutions," kaufman, gerge, 2004 A Contemporary Economic Policy, vol2004 Ownership Structure, Risk and Performance in the 24-European Banking Industry.
Hubbard, R.G., K.N. Kuttner and D.N. Plia, are there bank effects is borrowers "costs of funds? Evidence from a matched sample of borrowers and banks, journal of business May 2002 .
Insolvency. why a special regime for banks? Eva Hüpkes May 2002.