تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد میبد

2 دانشگاه ازاد

چکیده

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ‌ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت‌های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.
 

کلیدواژه‌ها


Albano, Gian Luigi and Sparro, Marco (2010). Flexible Strategies for Centralized Public Procurement Review of Economics and Institutions, Vol. 1, No. 2, Fall 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com.
Albert Sánchez Graells (2011), Public Procurement: An Overview of EU and National Case Law (from an EU Competition Law Perspective), University of Leicester - School of Law, e-Competitions: National Competition Laws Bulletin, No. 40647, December 8, 2011. www.ssrn.com.
Ardent Partners Research - CPO 2011: Innovative Ideas for the Decade Ahead.
Caldwell, N. D., Roehrich, J. K., & Davies, A. C. (2009), Procuring complex performance in construction: London, Journal of Purchasing and Supply Management, pp.178- 86.
Dargahi,Borzou,Clinton's offer New Tatic in Iran sanctions ,2010.
Dieter Bös (2001), Bureaucrats and Public Procurement, CESifo (Center for Economic Studies and Ifo Institute), www.ssrn.com.
Ferrini V. Germany, 2004, International Legal Review, Vole 128, p.658.
Lewis, M.A. and Roehrich, J.K. (2009) Contracts, relationships and integration: towards a model of the procurement of complex performance, Int, J. Procurement Management, Vol.2, No.2, pp.125-142.
Mc Crudden Christopher (2007), Corporate Social Responsibility and Public Procurement, Cambridge: Cambridge University Press, p.15.
Panda, Prabir and Sahu, G. P. and Gupta (2010), Pramod, Promoting Transparency and Efficiency in Public Procurement: E-Procurement Initiatives by Government of India (2010). 7th International Conference on E-Government (ICEG), IIM Banglore, India. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1880050.
Paul Arendse (2010), Essays on Public Procurement in South Africa, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1701039 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1701039.
Robert D. Anderson, Christopher R. Yukins (2008), International Public Procurement Developments in 2008; Public Procurement in a World Economic Crisis, George Washington University - Law School 2008 West Government Contracts Year in Review Conference (Covering 2008) GWU Legal Studies Research Paper No. 458, GWU Law School Public Law Research Paper No. 458.
Rolfstam, Max (2012) An Institutional Approach to Research on Public Procurement of Innovation Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2029318 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2029318.
Systems Engineering Fundamentals (2001), Defense Acquisition University Press.
Van den Abeele, Eric (2012), The Reform of the EU's Public Procurement Directives: A Missed Opportunity.). ETUI Working Paper 2012.11. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2202717 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2202717.