دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977)

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه تهران

چکیده

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین‌المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین‌المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت‌ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین‌المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین‏ الملل خصوصاً مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه‌ا‌ی واحد در سطح بین‌المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین‌المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می‌باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.

کلیدواژه‌ها


Bebchuk, Lucian Arye and Guzman, Andrew T (1999), an Economic Analysis of Transnational Bankruptcies, Journal of Law and Economics, Vol. 42.
Bufford, Samuel L., DeCarl Adler, Louise, Brooks, Sidney B., Krieger, Marcia S. (2001), International Insolvency, Federal Judicial Center, International Law Relations Committee of the National Conference, United States.
Chopra, S. (1994), Multinational Corporations in the Aftermath of Bhopal: The Need for a New Comprehensive Global Regime for Transnational Corporate Activity, Valparaiso University Law Review, vol. 29, No 1.
Chung, John, (2006), The New Chapter 15 of the Bankruptcy Code: A Step Toward Erosion of National Sovereignty, 27 Northwestern Journal of International Law & Business. 89, 94
European ::::union:::: Regulation No 1346/2000 of 29 (May 2000) on insolvency proceedings. Official Journal L 160 , 30/06/2000.
Gerber, Elizabeth J.( 2003): Not All Politics Is Local: The New Chapter 15 To Govern Cross-Border Insolvencies, Fordham Law Review, Volume 71 | Issue 5.
Gilreath, Cameron M. (2000), "Overveiw and Affect United States Cooperations doing business Abroad", Bakruptcy Developments Journal, Vol. 16.
GILHULY, GILHULY- Posin Kimberly A.- Malatesta, Adam E. (2016) "BANKRUPTCY WITHOUT BORDERS: A COMPREHENSIVE GUIDE TO THE FIRST DECADE OF CHAPTER 15"ABI LAW REVIEW Vol. 24: 47.
Granfield Lindsee P. & O’Neal Sean A. (2008), International Insolvency and Bankruptcy, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Jadaud, B. et Plaisant, R. (1976) Droit du commerce international, Paris: Dalloz.
Judith Elkin,(2012) "Chapter 15 of the U.S. Bankruptcy Code: Overview of Procedures for Cross-Border Insolvensies", Haynes and Boone.
Kipnis, Alexander. M. (2008), "Beyond UNCITRAL: Alternatives to Universality in Transnational Insolvency", Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 36:2.
Lopucki, Lynn, M. (1999) "Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach", vol. 84 Cornell Law Review. 696, 709 .
Lopucki, Lynn M. (Jun 2000), "The case for cooperative Territoriality in International Bankruptcy", Michigan Law Review 2216; Vol. 98, Issue 7.
Loussouarn, Y, et Bredin, J. (1969) Droit du commerce international, Paris: Sirey.
Mucciarelli, Federico M. (2013), "Not Just Efficiency: Insolvency Law in the EU and Its Political Dimension", European Business Organization Law Review 14: 175-200.
Paul Keenan, Mark Bloom and James Leshaw, Greenberg Traurig,( 2007/08)"Chapter 15: the US cross-border insolvency law", PLC Cross-border Restructuring and Insolvency Handbook.
Seavey, Charles, (2006), "The Anomalous Lack of an International Bankruptcy Court", Berkeley Journal of International Law, Vol.24, 499.
"United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross-Border Insolvency", 30 May 1997.
Westbrook, Lawarence, J. (1998), "Universal Priorities", Texas International Law Journal, vol. 33, No. 1.
Westbrook, Lawarence J. (2000), A Global Solution to Multinational Default. Michigan Law Review, Vol. 98.
Westbrook, Lawarence J (2006), Multinational Financial Distress: The Last Hurrah of Territorialism, Book Review 41 Texas International Law Journal.
Westbrook, Lawarence J (2005), Universalism and Choice of Law, 23 PENN STATE INTERNATIONAL LAW REVIEW. 625, 625-6.