دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده‌ی واحد اقامه می­گردد. در این شکل از اقامه‌ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده‌ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه‌ی دعوا می­کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته­جمعی از جایگاه ویژه­ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه‌ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می­آورد. از طریق این شیوه اقامه‌ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می­یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون ‌به ‌صرفه جلوه می­نماید. شرایط اقامه‌ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه‌ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه­های متعددی از قبیل حقوق مصرف‏کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می­شوند.
 

کلیدواژه‌ها


-Anderson, Brian, Trask, Andrew, (2010), The Class Action Playbook, Oxford University Press. -A. Solheim, Mark, Hornbrook, Sarah, (2013), Product Liability Class Action Lawsuit: A Primer & Recent Trends, Larson. King, LLP. -Beisner H. John, et al, (2005),Class Action “Cops”, Public Servant or Private Entrepreneurs?", Stanford Law Review ,Vol. 57. -Blank D. Joshua, A. Zacks, Eric, (2005), Dismissing the Class: A Practical Approach to the Class Action Ristriction on the Legal Services Corporation, Penn State Law Review, Vol. 110. -B. Marcin, Raymond,(1974), Searching for the Origin of Class Action, Catholic University Law Review, Vol. 23. -B. Rubenstein, William, (2005), Understanding the Class Action Fairness Act of 2005, UCLA Program on Class Action. -Bronsteen, John , Fiss, Owen, (2003), The Class Action Rule, Notre Dame Law Review, Vol. 78, No. 5. -B. Scheuerman, Sheila, (2006), The Consumer Fraud Class Action: Reining in Abuse by Requiring Plaintiffs to Allege Reliance as Essential Element, Harvard Journal, Vol 43. -Cooper Alexander, Janet, (2000), An Introduction to Class A ction Procedure in the United States, Presented Conference: Debate Over Group Litigation in Comparative Perspective, Geneva, Switzerland. -C. Hazard JR., Geoffrey, L. Gedid, John, Sowle, Stephen, (1998), An Historical Analysis of the Binding Effect of Class Suits, University of Penssylvania Law Reviw ,Vol. 146. -Driggers S. Martin, (1973-1974), Consumer Class Actions under Federal Rule 23: Consumer Protection Causes of Action available under Federal Statute, SOUTH CAROLINA Law Review, VOL .25. -F. Sherman, Edward, (2007), Consumer Class Actions: Decline and Fall?, ABA JOURNAL, Vol. 51.
-H. Miller, Chris, (2009), The Adaptive American Judiciary: From Classical Adjudication to Class Action Litigation, Albany Law Review, Vol. 72. -Lyn Basset, Debra, (2007), Constructing Class Action Reality, Brigham Young University Law Review. -Porrini, Donatella, (2007), Which Law & Economics Model? The Case of Class Action, Universita di Lecce - Facolta di Economia. -Silver, Charles, P. Miller, Geoffrey, (2010), The Quasi-Class Action Method of Managing Multi-District Litigations: Problems and a Proposal, Vanderbilt Law Review, Vol. 63. -Silver, Charles, (2000), Class Action- Representation Proceeding, in 5 Encyclopedia of Law & Economics, Boudewijn Bouckaert & Gerrit De Geest (eds). -Spender, Peta, (2002), Securities Class Actions: A View from the Land of the Great White Shareholder, Common Law World Rev, Vol. 31. -X. Shen, Francis, (2010), The Overlooked Utility of the Defendant Class Action, Denver University Law Review