حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

  با توسعه‌ی روز افزون فن‌آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مؤلف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمولِ حق مؤلف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش‌هایی ملی و بین ‌المللی در جهت حمایت از حق مؤلف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. با توجه به نقش اساسی تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده‌ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم ‌مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین‌المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت. 

کلیدواژه‌ها


Black, Sharon K, (2002), Telecommunications Law in the Internet Age, Morgan Kaufmann Publishers. - Chetcuti, Cauch M, (2002), Cyberspace Copyright Liability: Who Should Carry the Burden, retrieved: May 30, 2013, at: www.chetcuticauchi.com/mcc/research/cyber-spacecopyright-liability-isp.htm. - Colston, Catherine & Middleton, Kirsty, (2005), Modern Intellectual Property Law, Second edition, London, Cavendish Publishing. - Diotalevi, Robert N., (1998), Copyrighting Cyberspace: Unweaving A Tangled Web, Computer Law Review and Technology Journal, Spring. - Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of May 22, 2001 on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Right in the Information Society, OGL167/10,22.6.2001. - Electronic Communications and Transactions Act 2002, retrieved: June 9, 2013, at: http://www.internet.org.za/ect_act.html. - IIPA (International Intellectual Property Alliance) (2010), Scorecard of WIPO Internet Treaties, retrieved: June 15, 2013, at: http://www.iipa.com/pdf/WIPOtreatiesWCTWPPTRatificationAccessionStatusScorecardCH ART050807.pdf. - Markus Stephan blome, (2001), Internet-provider Liability for Copyright Infringement under German and European Law, Digital Environment: Copyright Liability, Copyright Bulletin, Volume xxxv, No. 2, April – June, UNESCO Publishing, available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125506e.pdf. - Mitchell Thomas. A, (2005), State of the Art(s): Protecting Publishers or Promoting Progress, Richmond Journal of Law & Technology, Vol. XII, Issue 2.
- Sapp, Heather. A, (2005), North American Anti-Circumvention: Implementation of the WIPO Internet Treaties in the United States, Mexico and Canada, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. X. - Smith, Graham JH, (2002), Internet Law and Regulation, Third edition, Sweet & Maxwell, London. - WIPO (2002), Intellectual Property on Internet: A Survey of Issues, retrieved: May 30, 2013, at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/856/wipo_pub_856.pdf‬
- www.jisclegal.ac.uk/pdfs/GS_content_Regulation.pdf - (retrieved: June 25, 2013) - www.opsi.gov.uk/acts/acts 1996/96055-a.htm#1 - (retrieved: June 25, 2013)