حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

  اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می­دارد : «درجمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می­گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل محتوا و آسیب شناسی این اصل قانون اساسی است.

کلیدواژه‌ها


Claerebout, Véronique, (2011), Le développement durable en droit‬‬ ‫‪international: mise en œuvre juridique et instrumentalisation du concept, Thèse,‬‬ ‫‪Université de Nice - Sophia Antipolis.‬‬
‫‪- De Sadeleer, Nicolas, (2004), Droit international et communautaire de la‬‬ ‫‪biodiversité, Paris, Dalloz.‬‬
‫‪- Kiss, A., Beurier, J. P., (2004), Droit international de l’environnement, Paris,‬‬ ‫‪pedone.‬‬
‫‪- Malinvaud, Philippe, (2004), Introduction à l’étude du droit, Paris, Litec.‬‬ ‫‪- Rebeyrol, Vincent, (2010), L’affirmation d’un droit à l’environnement et la‬‬
‫‪réparation des dommages environnementaux, Paris, ALPHA‬
- Salmon, Jean., (2001), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
Bruylant/AUF. - Sudre, F., (2006), Droit international et européen des droit de l’homme, Paris,
PUF. - Vasak, Karel, (1984), « Pour une troisième génération des droits de l’homme »
in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge – en l’honneur de Jean Pictet, Genève, Martinus Nijhoff.
- Dupuy, Pierre-Marie, (1997), «où en est le droit international de l’environnement
à la fin du siècle?», RGDIP. - Kiss, A. Ch., (2007), «Emergence de principes généraux du droit international et
d'une politique internationale de l’environnement», www.unige. ch/sebes/textes/1996/1996Kiss. html, consulté le 3 juin 2007.

- Pelloux, R. (1981), «Vrais et faux de droits de l’homme, problèmes de définition
et de classification», RDP. - Prieur, Michel, (2005), «Droit de l’homme à l’environnement et développement
durable», Université de Limoges, Unilim. - Sohnel, J., (1998), « Irruption du droit de l'environnement dans la jurisprudence
de la C.I.J.: l'affaire Gabcikovo-Nagymaros», RGDIP. - Uribe Vargas, Diego, (1984), « La troisième génération des droits de l’homme »,
RCADI, vol. 184.
- Code de l’environnement, 2013.
‫ ‬ - Avenir que nous voulons, 2012. - Charte de l’environnement, 2005. - Déclaration de Stockholm, 1972. - Déclaration de millénaire, 2000. - Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, 2002. - Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable,
2002.
- Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social, 1995. - Affaire du Sud-Ouest africain, arrêt du 18 juillet 1966. - L'avis consultatif de la C.I.J sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, 1996