پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

  فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت‏ها‏ در صدد مبارزه با آن می‏باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی‏ها‏ی خاصی برخوردار می‏ باشد و با روش‏ها‏ی متنوعی ارتکاب می‏یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش‏ها‏ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت‏ها‏ قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت‏ها‏ همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می‏گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی‏ها‏ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می‏نماید.

کلیدواژه‌ها