بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض»

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

  کودک انگاری و گستره آن خواه به لحاظ مبدأ گستره کودکی و خواه به جهت منتهای آن در اسناد گوناگون منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در قوانین موضوعه داخلی و خارجی مطمح‌ نظر قرار گرفته، لزوم تبیین معیارهای آن مسلم گردیده، ضرورت پژوهش‌های تطبیقی جهت رفع نواقص و خلاء های مندرج در آن از طریق شفافیت بخشی و ارائه معیارهای منطقی، مشروع و قانونی و دارای نگرشی جامع و مبرا از تک بعدی آشکار شده است.

  بر این پایه، این مقاله در جهت نقد جدی و تطبیقی «کودک انگاری سن مدار محض» بی آنکه ابداً مدعی یا درصدد ارائه تفصیلی سایر محورها و مناط های کودک انگاری (غیر از سن و سال) باشد- می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم کودک انگاری و گستره و ارکان آن، اقسام نگرش‌های تک بعدی و غیر جامع «کودک‌انگاری سن مدار محض» را از منظرهای مختلف به چالش‌ کشیده و از رهگذر نقد تطبیقی این‌گونه نگرش‌ها در میثاق حقوق کودک مصوب OIC و کنوانسیون حقوق کودک و نیز قانون موضوعه ایران و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و انگلستان، نگرشی جامع و منطقی بر آموزه‌های علوم تربیتی و روان شناختی ارائه دهد که با آراء فقهای امامیه به عنوان منبع مکمل قانون موضوعه ایران نیز منطبق بوده، در نهایت بتواند زمینه اصلاح و تصویب بهتر قوانین مرتبط با کودک و کودک انگاری و حمایت از کودکان و امثال آن را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


-Garner, Bryan, (2000), Black's law Dictionary, 5 edition new‬‬ ‫‪pocket edition- revised from a t z, free press.‬‬
2-Model penal codes, (1985), complete statutory Text, American law Institute. 3-Martin, Elizabeth, A, (1997), A dictionary of law, Fourth Edition, oxford university press. 4-Siegel, Larry, (1997) Criminology, sixth Edition, New York west/ wads worth publishing company 5-Rome Statute of the International Criminal Court, Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July. 6-Covenant on the Rights of the Child in Islam, OICI9IGGEIHRU2004Ire.p.22