ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.

کلیدواژه‌ها


- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994). 2- Brown, (1989) w.j., GCSE LAW, Forth Edition, London, Sweet and Maxwell. 3- Corrin Care, Jennifer, (2004), civil procedure and courts in the South Pacific, First published in Great Britain. 4- Heath,Christopher and Kamperman sanders, Anselm, (2005), Studies in Industrial property and Copyright Law, Hart Publishing Oxford and Portland,Oregon. 5- Kodilinye, Gilbert and Kodilinye, Vanessa, (2009), COMMONWEALTH CARIBBEAN CIVIL PROCEDURE, Third edition first published in, by Routledge-Cavendish. 6- Loughlin, Paula and Gerlis, Stephen, (2004), CIVIL PROCEDURE, Second edition first published in Great Britain. 7- Seville, Catherine, EU Intellectual Property Law and Policy, Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2009