نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

رابطۀ «حق» و «تکلیف» رابطه‌ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمی‌تواند نباشد، مگر آن‌که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان‌گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.

کلیدواژه‌ها


‫‪1. Durkheim, Emile, (1986), De la division du travail social.‬‬ ‫‪Paris, PUF, l lème éd., Quadrige 84.‬‬ ‫‪2. Freeman, Michael, (1994), The Philosophical Foundations‬‬ ‫‪of Human Rights, Human Rights Quorterly.‬‬
3. Hobbes, Thomas, (1998), Leviathan edited by J.C.Gaskin, Oxford, O.U.P. 4. Mac Pherson C.B, (1996), The political Theory of Possessive Individualism, Hobbes to locke. 5. Macdonald, Margaret, (1998), "Natural Rights" in: Jeremy Waldoran; ed. Theories of Rights. 6. Nasr, Seyyed Hossein, (1980), "The Concept and Reality of Freedom in Islam and Islamic Civilization" in: Alan S.Roseboum Philosophy of Human Rights, Intenational Prespectives London, ALDYWCH Press 7. The New Encyclopedia Britannica, (1991), chicago: the university of chicago, v. 3, 15th ed. 8. United Nation, (1948), Human Rights, Zestions and Answere