شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین‌الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین‌المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به‌رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین‌المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.

کلیدواژه‌ها


‫‪1- Bon-Garcin, Isabelle, (Avril 2011), "Le commissionnaire n'est‬‬ ‫‪pas un mandataire au sens de l'article 1999 du code civil", Revue‬‬ ‫‪de droit des transports, n° 4, comm. 77.‬‬
2- Bon-Garcin, Isabelle, (Juin 2011), "Enjeux de la qualification des intervenants dans une opération de transport", Revue de droit des transports, n° 6, comm. 105.
3- Canin, Patrick, Droit commercial, (2004), Paris: Hachette Livre, 2e éd. 4- Paulin, Christophe, (Juillet 2007), "Champ d'application de la
CMR et faute lourde du transporteur", Revue de droit des transports, n° 6, , comm. 131. 5- Code de commerce. 6- Convention relative au contrat de transport international de
marchandises par route (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) 7- Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, Presses univecitaires de France, 3e edition. 8- Dekeuwer-Defossez, Françoise et Blary-Clément, Édith, (2004) "Droit commercial", LGDJ & Montchrestien, 8e édition, Paris.
9- Petit, Florent, (2009), "Transport routier. -Contrat de transport de marchandises. - Formation et preuve", JurisClasseur Transport, Fasc. 735.
10- Le Gall, Jean-Pierre, (1995), Droit commercial, Paris: Dalloz, 10e éd. 11- Peyrefitte, Léopold, (1996), "Transport Routier International, Contrat de transport de voyageurs et de marchandises", JurisClasseur Transport, Fasc. 775. 12- Veaux-Fournerie, Paulette, (2003), "Transports successifs",
JurisClasseur Transport, Fasc. 965. 13- http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_741_611/index.html#fn2