برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (36077 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31632 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (31197 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (28033 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27763 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27498 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26953 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25856 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (25086 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (24540 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23325 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22345 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (21659 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21430 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20978 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20699 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (20303 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (20030 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19749 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (19419 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (19306 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (19259 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18926 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18887 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18751 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (32205 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26889 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (24509 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (24010 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (23563 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (22836 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (20387 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18628 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (18561 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (18145 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (16941 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16864 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (15896 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (15788 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (14546 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (14254 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (12735 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (12137 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11962 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (10794 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (10715 دریافت)
ضبط اموال در حقوق کیفری ایران (9944 دریافت)
حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه (9863 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (9729 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9647 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 36617 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21912 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 20545 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 19281 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7917 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
مجوز ( 6944 بازدید)
تاریخچه ( 6859 بازدید)
نمایه مقالات ( 6292 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5906 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5884 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5551 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4645 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 4386 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 4012 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2545 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1729 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2043 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1820 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1425 چاپ)
نمایه مقالات ( 1390 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1380 چاپ)
خوش آمدید ( 1201 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1162 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1157 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 397 چاپ)
تاریخچه ( 397 چاپ)
مجوز ( 373 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 338 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 337 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 337 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 318 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb