برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (35846 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (31520 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (31054 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (27828 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27700 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27446 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (26726 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25749 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24968 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (24413 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23213 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (22273 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (21442 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (21370 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20895 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20636 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (20202 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19920 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19683 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (19300 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (19217 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (19185 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18867 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18829 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18660 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (31862 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26445 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (23899 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (23867 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (23076 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (21918 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (19930 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18331 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (18212 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (18064 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (16726 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (16506 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (15300 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (15290 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (14044 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (13948 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (12320 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (11977 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11890 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (10416 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (10243 دریافت)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (9546 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (9523 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (9470 دریافت)
حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه (9456 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 35675 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 21659 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 20322 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 18809 بازدید)
شماره های قدیمی ( 7702 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
مجوز ( 6701 بازدید)
تاریخچه ( 6616 بازدید)
نمایه مقالات ( 6279 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5832 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 5698 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 5425 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 4521 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 4222 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3878 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
خوش آمدید ( 2544 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1686 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 2032 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1798 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1414 چاپ)
نمایه مقالات ( 1388 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1375 چاپ)
خوش آمدید ( 1200 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1154 چاپ)
شماره های قدیمی ( 1148 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 389 چاپ)
تاریخچه ( 387 چاپ)
مجوز ( 364 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 331 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 329 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 328 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 309 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb