فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- هیات تحریریه
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/7/10 | 
دکتر سیدمرتضی قاسم زاده
 استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سردبیر نشریه
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
دکتر ولی الله رستمی
دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران
دکتر سیامک ره‌پیک
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
دکتر سیدحسین صفایی
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی 
استاد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری

 
دکتر علی‌اکبر فرح‌زادی
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 دکتر فرید محسنی                          
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر عباس قاسمی‌حامد
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول نشریه
دکتر کمال نیک فرجام، (استادیار حقوق خصوصی)
مدیر مسئول نشریه
پست الکترونیکی: legalviews.maggmail.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب