فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- معرفی نشریه
مجوز مجوز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/3 | 
این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.40.26.fa
برگشت به اصل مطلب