فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- معرفی نشریه
دیدگاه‌های حقوق قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/5/2 | 

این فصلنامه از بهار سال 1375 تا 1390 با نام «دیدگاه های حقوقی» توسط دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چاپ و منتشر ، پس از آن تا این زمان با نام "فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی"، ادامه فعالیت می دهد.

سردبیران نشریه از ابتدا تاکنون:

 • دکتر حشمت الله سماواتی ( 1374 تا 1376)
 • دکتر سیامک ره پیک (1377  تا 1383)  
 • دکتر علی قاسمی (1384 تا 1385)
 • دکتر احمد اسماعیل تبار (1385 تا 1388)
 • دکتر سید مرتضی قاسم زاده ( 1389 تا 1396)
  دکتر باقر شاملو  ( 1396 تا 1398)
  دکتر سید مرتضی قاسم زاده (1398 تا کنون)

  مدیر اجرایی: 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب