Old numbers

 | Post date: 2019/01/13 | 
دوره 16 - شماره 56 - زمستان 90 - 7 مقاله
■ فناوری های الکترونیکی و نقش آن در پیشبرد اهداف سیاسی جنایی اسلام 
فاطمه جان جان
■ حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها 
مهراب داراب پور
■ فرایند دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان و ولز
رسول عابد، مختار معروفی
■ ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین المللی معاصر
علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش
■ چالش های حقوق مالکیت فکری فناوری نانو در حقوق بین الملل با نگاهی به موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
ابوطالب کوشا، مریم احمدی
■ حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
حسنعلی موذن زادگان، حمید رئوفیان نائینی
■ دیه عقل
عباس میرشکاری


دوره 16 - شماره 55 - پاییز 90 - 7 مقاله
■ قرارداد اختیار معامله
حمید ابهری، راضیه عبدالصمدی

■ جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیکی
ابراهیم تقی زاده، مژگان ذوالفقار آرانی

■ حقوق مدنی والدین در حقوق کنونی
حسین خانلری بهنمیری

■ مجازات تبعی در فقه امامیه
امید رستمی غازانی، رضا واعظی

■ مفهوم تصدی به حمل و نقل و تجاری بودن آن
حسین صادقی

■ اعتبار امر قضاوت در رای داور
عباس نیازی

■ قابلیت، مطلوبیت و کیفیت انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
میثم یاری، کلام اله عالمیدوره 16 - شماره 54 - تابستان 90 - 7 مقاله
بررسی رابطه بین نگرش به قانون و عزت نفس در گروه بزهکاری و عادی
نصراله انصاری نژاد
■ جلوه هایی از آموزه نئوکلاسیسم نوین در سیاست جنایی ایران
مهرداد راجیان اصلی، سیده سپیده میرمجیدی
■ لزوم رفع محدودیت از مرحله فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی
علی اصغر کریمی
■ نقش قضاوت در اطاله دادرسی
رجب گلدوست جویباری، رحمان پیوست
■ قرارداد استفاده از علامت تجاری
شهاب مشهدیان، سعید دلفانی
■ ارش میع معیوب در صورت اختلاف کارشناسان
مهدی منتظر قائم
■ نگاهی تحلیلی بر مخاصمات مسلحانه در دو دیدگاه: اسلام و حقوق بین الملل
عباس نظیفی، سید اصغر جعفری

دوره 16 - شماره 53 - بهار 90 - 7 مقاله
■ شناخت مفاهیم در دانش حقوق
احمد اسماعیل تبار
■ تجلی آزادی در تاریخ (تحلیل دیالکتیکی مفهوم حق)
سعید باقری
■ تاسیس اصل در شرط نتیجه و بررسی آثار آن
سید عباس تولیت
■ اعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
محمد صقری
■ کلام جدید و حقوق اساسی (خاتمیت و پویایی فقه)
محمد حسین فضائلی
■ بررسی حقوق مالکیت فکری نانو زیست فناوری در معاهدات بین المللی
ابوطالب کوشا، مریم احمدی
■ بررسی مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
ابوالفضل محبی

دوره 15 - شماره 51و 52 - پاییز و زمستان 89 - 7 مقاله
■ تحولات مسئولیت کیفری شرکت ها  (از نظر تا عمل)
دکتر فرید محسنی
■ بازرسی کالا و مسئولیت های خارج از معافیت متصدی حمل در قانون تجارات ایران و کنوانسیون CMR
دکتر کمال نیک فرجام
■ مسئولیت متصدی حمل و نقل ترکیبی
دکتر ابراهیم تقی زاده
■ ابعاد حقوقی چالش های مالکیت فکری در علوم و فناوری های ژنتیک
دکتر ابوطالب کوشا، دکتر عباس نظیفی، دکتر رضا موسی زاده، مریم احمدی
■ بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
خلیل قبله ای، حیدر فرهمندفر
■ بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانه ای و مجازات های آن ها در نظام حقوقی ایران
دکتر حسین میرمحمد صادقی، محمدرسول شایگان
■ بررسی کاربردی و مصداقی نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز
دکتر علی قاسمی، مهتاب چاقمی


دوره 15 - شماره 49 و 50 - بهار و تابستان 89 - 7 مقاله
■ کلام جدید و حقوق اسلامی (معرفت عصری و پویایی فقه)
محمدحسین فضائلی
■ مسیحیت و حقوق توسل به زور
علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش
■ ضرورت هم راستایی لایحه  حمایت خانواده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز 1404 (ه.ش) و سیاست های کلی نظام و ارائه مدلی برای آن
محمد وزین کریمیان، محسن عابدی
■ جایگاه اصل پرداخت آلوده ساز در نظام حقوقی محیط زیست ایران
حسن لطفی، آیت مولایی
■ به سوی تعادل بین حقوق بشردوستانه و ملاحضات نظامی با تأملی بر کنوانسیون سلاح های متعارف و پروتکل های ضمیمه آن
سید باقر میرعباسی، ناصر عزیزی

■ مسئولیت مدنی مربیان آموزشی شنا
مصطفی نصیری

■ حقوق و تکالیف عامل و مزارع بعد از بطلان عقد مزارع
محمد خوش بیاندوره 14 - شماره 48 - زمستان 88 - 8 مقاله
■ تحلیل قصد متعاقدین در تخلف از شرط صفت
دکتر سید عباس تولیت
■ مقررات جدید اعتبارات اسنادی UCP600
دکتر محمود خادمان
■ پیشگیری وضعی از جرائم تروریستی
خلیل قبله ای خویی، حیدر فرهمندفر، فریده فرهمندفر
■ استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 
دکتر حسنعلی موذن زادگان، محمدرسول شایگان
■ حمایت کیفری از علائم تجاری
دکتر حسین صادقی
■ کلام جدید و حقوق اسلامی (وحی و پویایی فقه)
دکتر محمدحسین فضائلی
■ بحثی پیرامون عدم شمول رأی وحدت رویه 672  مورخ 1383/10/1 دیوان عالی کشور به دعوی تحویل مبیع
علی اصغر کریمی
■ مرزهای دقیق مسئولیت فردی براساس دکترین مسئولیت کیفری جمعی
دکتر فرید محسنی


دوره 14 - شماره 46و 47 - بهار و تابستان 88 - 8 مقاله
■ مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه
سید امیرمهدی امین
■ آثار شروط راجع به کمیت مورد معامله
دکتر سید عباس تولیت
■ توصیف حقوقی قرارداد فروش آپارتمان ساخته نشده
علیرضا دارایی
■ قرار رد دعوا در ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379
مهدی جوهری
■ جبران خسارت سلب مالکیت در سرمایه گذاری خارجی
ناصر علی دوستی شهرکی
■ تاریخچه شکل گیری قاعده نقض قابل پیش بینی در رویه قضایی کامن لا و ورود آن به مقررات داخلی و بین المللی
عباس کاظمی نجف آبادی
■ جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان (با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد)
مهرداد کاظمی، یاور فضلی
■ اعتراض ثالث در قرار تامین خواسته کیفری 
مجید میرحسینی


دوره 13 - شماره 44و 45 - تابستان و پاییز 87 - 6 مقاله
■ اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران 
سید امیرمهدی امین

■ تصرف منافی شرط
دکتر سید عباس تولیت

■ اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان
ترجمه دکتر مهراب داراب پور

■ ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
محمدرضا ساکی

■ مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی)
علی محمد فلاح زاده

■ دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی 
ترجمه و تحقیق: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، عبدالمجید سودمندی

دوره 12 - شماره 42و 43 - پاییز و زمستان 86 - 7 مقاله

■ طرح ایده مناطق صلح برای مقاصد صلح جویانه
علیرضا آرش پور
■ دیوانگان اخلاقی و اثرات آن بر امنیت اجتماعی
عبدالحسین خلعتبری
■ طرفین دعوی در حمل و نقل بین المللی هوایی و دادگاه صلاحیتدار براساس کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن
دکتر حسین صادقی
■ حقوق خانواده در پرتو معرفت شناسی (فمینیستی)
محمد حسین فضائلی
■ بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی
علی اصغر کریمی
■ راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران
دکتر حسین میرمحمدصادقی، محمدرسول شایگان
■ بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر 
دکتر سید مصطفی محقق داماد، حسین خانلری بهنمیری


دوره 12 - شماره 40و 41 - زمستان 85 و بهار 86 - 7 مقاله
■ نام های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری
دکتر حسین صادقی
■ استماع یا عدم قابلیت استماع اشتباه نسبت به قانون در انعقاد قراردادها (بررسی تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
دکتر پرویز عامری، رضا ذاکری
■ مبانی تحقق جرائم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ مسئولیت مدنی «اخذ بالسوم» در فقه و قانون مدنی
دکتر سید مرتضی قاسم زاده،  علی خسروی فارسانی
■ رویکردهای مختلف به ورشکستگی 
ترجمه دکتر کوروش کاویانی و شاهین شامی اقدم
■ شیوه های پیگیری قضایی سرنوشت امام موسی صدر
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ تعاملات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اسلام، سپری در برابر حربه اتهام غرب
علی ملکی


دوره 11 - شماره 38و 39 - بهار و تابستان 85 - 5 مقاله
■ نگاهی دوباره بر عقود معین - قسمت اول - عقد صلح
دکتر سیامک ره پیک
■ رابطه شرط ضمن عقد قرارداد
دکتر علی اکبر فرح زادی
■ مبانی تحقق جرایم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ از کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر: یک راه طولانی
دکتر علی قاسمی
■ بررسی عملکرد ایالات متحده در مورد بازداشتی های گوانتانامو از منظر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی عراق - (مطالعه مورد احکام عمدی و رسول)
زهرا موسوی


دوره 10 - شماره 36و 37 - پاییز و زمستان 84 - 7 مقاله
■ قرارداد کار آزمایشی
محمد خوش بیان
■ ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری
دکتر محمد صقری
■ تعزیر یا تادیب کودکان بزهکار
خلیل قبله ای
■ اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها
دکتر ابوطالب کوشا
■ تلاقی حریم شخصی و آزادی اطلاعات در ایران
فرید محسنی
■ نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری مصوب (1384/9/27) مجلس شورای اسلامی
رسول مقصودپور
■ حقوق بین الملل و جنگ در عراق
دکتر مرتضی نجفی اسفاد


دوره 10 - شماره 34و 35 - بهار و تابستان 84 - 7 مقاله
■ آشنایی با یکی از ساز و کارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل و تحویل زیر نظارت
مهرداد رایجیان اصلی
■ قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
دکتر عزیزالله فهیمی
■ تنازع حقیقت و اعتبار در برخی از حوزه های علم حقوق
امیرمهدی قربان پور
■ شورای امنیت و دادگاه کیفری بین المللی
فرید محسنی، علی قاسمی
■ درآمدی بر جرایم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر به عنوان آمره بین المللی
دکتر حسین میرمحمدصادقی


دوره 9 - شماره 32و 33- پاییز و زمستان 83 - 7 مقاله
■ وزن ادله قانونی 
دکتر منوچهر توسلی جهرمی
■ نقدی بر وحدت رویه شماره 2309  مورخ 82/11/30 دیوان عالی کشور راجع به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مستلزم مجازات اعدام 
محمدرضا ساکی
■ توجیه حقوقی قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها
محسن صادقی
■ حقوق عابر پیاده در گذر از سواره رو
دکتر احد قلی زاده
■ نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی 
کریستین ئی فلیپ، ترجمه دکتر علی قاسمی
■ معامله اسناد تجاری و تبدیل تعهد 
کمال نیک فرجام
■ بررسی حقوقی قضیه سرنگونی هواپیمای ایرانی (ایرباس) و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
دکتر حسین نواده توپچی


دوره 8 و 9 - شماره 30و 31 - زمستان 82 و بهار 83 - 6 مقاله
■ مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی
علیرضا آرش پور
■ ماهیت رایانه ای و جنبه های حقوقی امضای دیجیتالی
مصطفی السان 
■ نقش موانع و استراتژی های تجاری در پیدایش و کاهش قاچاق کالا
احمد باقرزاده
■ رجوع شاهد از شهادت
اسدالله رنجبر
■ دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دادگستری اروپایی و یکپارچگی حقوق بین الملل
دکتر علی قاسمی
■ حکومت مردمی و مردمی بودن حکومت
دکتر مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی


دوره 8 - شماره 28 و 29 - تابستان و پاییز 82 - 7 مقاله
■ تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن
مهرداد رایجیان اصلی
■ تاثیر فقه اسلامی در حقوق انگلیس (ترجمه)
دکتر سیامک ره پیک
■ اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار به وسیله طلبکاران او
عبدالله خدابخشی
■ دعاوی مالی و غیرمالی
علی اصغر کریمی
■ پرونده الف/ 30: رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا
دکتر محمدعلی پاک شیر
■ بازتابهای مثبت و منفی بیانیه سعدآباد از دیدگاه حقوقی 
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ گزارش؛ مصاحبه با نماینده عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد (ترجمه)
مهدی منتظر قائم


دوره 7 - شماره 27 - پاییز 81 - 5 مقاله
■ بررسی تحلیلی امکان یا عدم امکان اقاله عقد ضمان
مصطفی السان
■ نقدی بر دو لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهادار 
محمدرضا ساکی
■ مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل
دکتر علی قاسمی
■ نگاهی به پرونده لاکربی از منظر حقوق جزای بین الملل
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ میزگرد علمی
محمد خوش بیان


دوره 7 - شماره 26 - تابستان 81 - 5 مقاله
■ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 72/11/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ترحم اسدیان
■ ارث حق شفعه
دکتر سیامک ره پیک
■ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی: اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران با تاکید بر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 79/10/4 
محسن صادقی
■ تاثیر موانع خارجی بر تعهدات طرفین بیع بین المللی
دکتر علی اکبر فرحزادی


دوره 7 - شماره 25 - بهار 81 - 5 مقاله
■ موقعیت اطفال بزهکار - بزه دیده در حقوق کیفری ایران
مهرداد رایجیان اصلی
■ سن بلوغ
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ داوری در ایالات متحده آمریکا
دکتر علی قاسمی
■ ضمانت در اسناد تجاری
کمال نیک فرجام
■ Islamic Criminal law: The way for word
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
                          

دوره 6 - شماره 23و 24 - پاییز و زمستان 80 - 7 مقاله
■ عیوب اراده در حقوق فرانسه
دکتر سیامک ره پیک
■ رشوه و اعمال نفوذ در قراردادهای بین المللی 
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده 
سید حسن سادات میدانی
■ آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی استرالیا
دکتر فرهاد طلایی
■ جرائم رایانه ای و روشهای مقابله و پیشگیری از آن 
مهدی فهیمی
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین
خلیل قبله ای
■ ازدواج غیر رشید و مجنون
دکتر سید مرتضی قاسم زاده


دوره 6 - شماره 21و 22 - بهار و تابستان 80 - 8 مقاله
 حقوق دریاها و فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی
علیرضا آرش پور
 تعارض قوانین در قابلیت استناد موارد انتقال طلب
دکتر محمدصقری
■ قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی 1980
دکتر مرتضی عادل
 جانیان علیه بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین المللی 
غلام حیدر علامه
 بررسی حقوقی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران
فرید محسنی، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ نگرش حقوق کیفری ایران درباره بزه آلودگی هوا 
دکتر ناصر قاسمی
 چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن 
کمال نیک فرجام
 پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم
دکتر حسین میرمحمد صادقی


دوره 5 - شماره 19و 20 - پاییز و زمستان 79 - 8 مقاله
■ بحثی درباره قلمرو ماده 529 قانون آئیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
عبدالله خدابخشی
■ خسارت عدم النفع؛ نظریات و مقررات 
دکتر سیامک ره پیک
■ معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی
دکتر علی اکبر فرحزادی
■ اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
 دیه برهم خوردن تعادل اعضا در اثر آسیب به مغز
دکتر حسین قشقایی
■ بررسی وضعیت حقوقی ادامه تصرف مستاجر در مورد اجاره بعد از اتمام مدت عدم اعتراض موجر 
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
■ حقوق جزای بین الملل و اصول کلی حقوقی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ سخنرانی علمی


دوره 5 - شماره 17و 18 - بهار و تابستان 79 - 9 مقاله
■ تاملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلامحل 
دکتر ربیعا اسکینی
■ صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی
سید عباس تولیت
■ نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به قوانین جدید 
غلامرضا شهری
■ تحولات حقوق بین الملل عمومی
دکتر علی قاسمی
■ حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان 
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرید محسنی، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل
دکتر جمشید ممتاز، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار
رناته وینتر
■ سخنرانی علمی


دوره 4 - شماره 15و 16 - پاییز و زمستان 78 - 9 مقاله
■ مفاهیم اساسی حقوق مولف و حقوق وابسته به آن (2)
ذبیح الله اولاد
■ شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها
دکتر عباس تدینی، دکتر علی اصغر حاتمی
■ لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی
دکتر علی اصغر حاتمی
■ اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
دکتر سیامک ره پیک
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (3)
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
■ دلالت خارجی بودن علت معافیت از مسئولیت 
دکتر محمد صالحی راد
■ وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■  THE THEORY OF PUNISHMENT
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
■ سخنرانی علمی 

دوره 4 - شماره 13 و 14 - بهار و تابستان 78 -  10 مقاله
■ حقوق و مدیریت ثبت اختراع (2)
ذبیح الله اولاد
■ حکومت قانون چیست؟
سعید پزشک مرندی
■ مروری دوباره بر قاعده لاضرر و تاثیر آن بر متعهد
دکتر سیامک ره پیک
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (2)
دکتر محمد حسن صادقی مقدم
■ خاورمیانه عربی و کنوانسیون نیویورک
قدرت الله فرح بخش
■ مفهوم غیرقانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسئولیت مدنی 
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 
خلیل قبله ای
■ رابطه بین جهانگردی و جرم
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ THE APPROACH OF THE IRANIAN LEGAL SYSTEM TO THE CONCEPT OF ORGANIZED  CRIME
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
■ سخنرانی علمی

دوره 3 - شماره 12 - زمستان 77 - 8 مقاله
■ حقوق و مدیریت ثبت اختراع (1)
ذبیح الله اولاد
■ ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
سید عباس تولیت
■ مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام های ریاستی
دکتر سیامک ره پیک
■ نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل و نقل در حقوق فرانسه
دکتر محمد صالحی راد
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (1)
دکتر محمد صادقی مقدم
■ چهره سند در حقوق خصوصی
دکتر محمد صقری
■ سخنرانی علمی


دوره 3 - شماره 10 و 11 - تابستان و پاییز 77 - 9 مقاله
■ اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
کمال اله آبادی
■ سیاست جنایی تقنینی ایران و مساعی جهانی برای تهدید مجازات سالب آزادی
نریمان تیرگر فاخری
■ تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم
دکتر نبی خداکرمی
■ رابطه غرور و تقصیر
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها در دادگاه واحد
علی اصغر کریمی
■ حقوق مالکیت معنوی
دکتر حسن مرادی
■ بحران حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ جریان قاعده الشبهه فی التعزیرات والقصاص (به زبان عربی)
دکتر سیامک ره پیک
■ سخنرانی علمی


دوره 3 - شماره 9 - بهار 77 - 7 مقاله
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
خلیل قبله ای
■ نقد و بررسی نظریه نسخ تلاوت قرآن کریم
عزت الله مولایی نیا
■ جرائم علیه بشریت در منشور لندن
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ تاثیر متقابل عقد و قرض در حقوق مدنی ایران
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
دکتر سیامک ره پیک
■ حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

دکتر عباس تدینی


دوره 2 - شماره 8 - زمستان 76 - 11 مقاله

 بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه
خلیل قبله ای
■ احکام مفوضه در حقوق اسلامی
دکتر عباس کریمی
■ مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصی از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
دکتر عبدالله کیایی
■ تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی
محمد بهرامی
■ صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان
دکتر محمدصالح ولیدی
■ امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی (قسمت اول)
فیروز محمودی جانکی
■ بحثی پیرامون عنصر روانی جرم در ادیان الهی و ایران باستان 
نبی خداکرمی
■ رای وحدت رویه ردیف 43/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1374/4/6 و حدود مسئولیت ضامن در اسناد تجاری 
دکتر محمد صقری
■ An Examination of The Development of Iranian law Through Islamic and Shiite laws
Dr. H. Samavati 


دوره 2 - شماره 7 - پاییز 76 - 7 مقاله
■ اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی
دکتر نوروز کهزادی
■ بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
دکتر اکبر کمیجانی
■ نقش کشورهای در حال توسعه در چهارچوب موافقتنامه تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی
دکتر حسین مرادی
■ آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
دکتر محسن محبی
■ حمایت های اقتصادی تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی
پروفسور رفیق احمد
■ مکانیزم اساسی گات در حل و فصل اختلافات 
ذبیح اله اولاد
■ Dispute Resolations in The world trade Organization 

Andrew MacGee
 

دوره 2 - شماره 5 و 6 - بهار و تابستان 76 - 10 مقاله

■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت سوم)
خلیل قبله ای
■ بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قاعده «تدرءالحدود بالشبهات»
محمد بهرامی
■ حل اختلافات قراردادی
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران
دکتر سیامک ره پیک
■ ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن
فاطمه سوهانیان
■ مجازات یا دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم
سعید رجحان
■ شبکه جهانی اینترنت
دکتر حسین پیران
■ اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ایران و ایالات متحده
پروین محمدی
■ سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ اهرم های اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست
دکتر حشمت اله سماواتی


دوره 1 - شماره 4 - زمستان 75 - 10 مقاله

■ نقش سکوت در بیان اراده
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص
دکتر حسن ره پیک
■ بررسی اجمالی موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ جنایات شخص خواب
حسام قپانچی
■ سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده
محمد باقر کرمی
■ نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس
حسن پوربافرانی
■ نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان 
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران
دکتر علی محمد کرمی
■ حکم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
دکتر محسن محبی
■ موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح
دکتر فضل اله موسوی


دوره 1 - شماره 3 - پاییز 75 - 11 مقاله
■ توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی

سید محمدحسن مرعشی شوشتری
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت دوم)
خلیل قبله ای
■ بررسی و تحقیق درباره قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده عکس آن
سید عباس تولیت
■ عیوب اراده و رضا (قسمت دوم)
دکتر حسن ره پیک
■ وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا)
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ ربا با توسل به عقد سوری
دکتر محمدصالح ولیدی
■ قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ معرفی و نقدی بر چایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران
باقر شاملو
■ حقوق و تغییرات اجتماعی
دکتر حشمت اله سماواتی
■ رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 74/12/14 و تکلیف خسارت تاخیر تادیه مطالبات بانکها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک یا توقف
دکتر محمد صقری
■ سازمان های بین المللی (قسمت دوم)
علی قاسمی


دوره 1 - شماره 2 - تابستان 75 - 9 مقاله
■ قاعده تسبب
سید محمدحسن مرعشی شوشتری
■ قاعده اقدام
سید محمد موسوی بجنوردی
■ عیوب اراده و رضا
دکتر حسن ره پیک
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین
خلیل قبله ای
■ مسئولیت مدنی شخ غیر ممیز
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ قصاص قاتل مست در فقه و قانون مجازات اسلامی
حسام قپانچی
■ سازمان های بین المللی
علی قاسمی
■ مفاهیم حقوقی «حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمک های خارجی
دکتر حشمت اله سماواتی
■ حمایت اقتصادی و قضایی کودک به هنگام طلاق و جدایی والدین در حقوق ایران و کنوانسیون 1989 سازمان ملل متحد

دکتر محمود عرفانی


⠗دوره 1 - شماره 1 - بهار 75 - 11 مقاله

■ معاونت در جرم
محمدحسن مرعشی
■ بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع 
محمد صالح ولیدی
■ نگاهی گذرا به برخی از اشکالات در ترجمه انگلیسی قانون مدنی 
حسین میرمحمد صادقی
■ واژه شناسی جهت اعمال حقوقی
حسن ره پیک
■ تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن 
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ نقش احاله در تعرض منفی در ایران و سایر کشورها
علیمحمد مکرمی
■ جایگاه فرد در حقوق اتحادیه اروپا
دکتر حشمت اله سماواتی
■ نقش جهان سوم در تدوین حقوق بین الملل 
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ حل و فصل اختلافات بین الملل با استفاده از شیوه موافقتنامه های مقطوع
علی قاسمی
 بطلان عملیات دوران توقف
محمد صقری
 بطلان معاملات تاجر بعد از توقف
دکتر محمود عرفانی
View: 2788 Time(s)   |   Print: 418 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb