شماره های قدیمی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
دوره 16 - شماره 56 - زمستان 90 - 7 مقاله
■ فناوری های الکترونیکی و نقش آن در پیشبرد اهداف سیاسی جنایی اسلام 
فاطمه جان جان
■ حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفه ها 
مهراب داراب پور
■ فرایند دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان و ولز
رسول عابد، مختار معروفی
■ ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین المللی معاصر
علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش
■ چالش های حقوق مالکیت فکری فناوری نانو در حقوق بین الملل با نگاهی به موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
ابوطالب کوشا، مریم احمدی
■ حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
حسنعلی موذن زادگان، حمید رئوفیان نائینی
■ دیه عقل
عباس میرشکاری


دوره 16 - شماره 55 - پاییز 90 - 7 مقاله
■ قرارداد اختیار معامله
حمید ابهری، راضیه عبدالصمدی

■ جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیکی
ابراهیم تقی زاده، مژگان ذوالفقار آرانی

■ حقوق مدنی والدین در حقوق کنونی
حسین خانلری بهنمیری

■ مجازات تبعی در فقه امامیه
امید رستمی غازانی، رضا واعظی

■ مفهوم تصدی به حمل و نقل و تجاری بودن آن
حسین صادقی

■ اعتبار امر قضاوت در رای داور
عباس نیازی

■ قابلیت، مطلوبیت و کیفیت انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
میثم یاری، کلام اله عالمیدوره 16 - شماره 54 - تابستان 90 - 7 مقاله
بررسی رابطه بین نگرش به قانون و عزت نفس در گروه بزهکاری و عادی
نصراله انصاری نژاد
■ جلوه هایی از آموزه نئوکلاسیسم نوین در سیاست جنایی ایران
مهرداد راجیان اصلی، سیده سپیده میرمجیدی
■ لزوم رفع محدودیت از مرحله فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی
علی اصغر کریمی
■ نقش قضاوت در اطاله دادرسی
رجب گلدوست جویباری، رحمان پیوست
■ قرارداد استفاده از علامت تجاری
شهاب مشهدیان، سعید دلفانی
■ ارش میع معیوب در صورت اختلاف کارشناسان
مهدی منتظر قائم
■ نگاهی تحلیلی بر مخاصمات مسلحانه در دو دیدگاه: اسلام و حقوق بین الملل
عباس نظیفی، سید اصغر جعفری

دوره 16 - شماره 53 - بهار 90 - 7 مقاله
■ شناخت مفاهیم در دانش حقوق
احمد اسماعیل تبار
■ تجلی آزادی در تاریخ (تحلیل دیالکتیکی مفهوم حق)
سعید باقری
■ تاسیس اصل در شرط نتیجه و بررسی آثار آن
سید عباس تولیت
■ اعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
محمد صقری
■ کلام جدید و حقوق اساسی (خاتمیت و پویایی فقه)
محمد حسین فضائلی
■ بررسی حقوق مالکیت فکری نانو زیست فناوری در معاهدات بین المللی
ابوطالب کوشا، مریم احمدی
■ بررسی مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
ابوالفضل محبی

دوره 15 - شماره 51و 52 - پاییز و زمستان 89 - 7 مقاله
■ تحولات مسئولیت کیفری شرکت ها  (از نظر تا عمل)
دکتر فرید محسنی
■ بازرسی کالا و مسئولیت های خارج از معافیت متصدی حمل در قانون تجارات ایران و کنوانسیون CMR
دکتر کمال نیک فرجام
■ مسئولیت متصدی حمل و نقل ترکیبی
دکتر ابراهیم تقی زاده
■ ابعاد حقوقی چالش های مالکیت فکری در علوم و فناوری های ژنتیک
دکتر ابوطالب کوشا، دکتر عباس نظیفی، دکتر رضا موسی زاده، مریم احمدی
■ بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
خلیل قبله ای، حیدر فرهمندفر
■ بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانه ای و مجازات های آن ها در نظام حقوقی ایران
دکتر حسین میرمحمد صادقی، محمدرسول شایگان
■ بررسی کاربردی و مصداقی نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز
دکتر علی قاسمی، مهتاب چاقمی


دوره 15 - شماره 49 و 50 - بهار و تابستان 89 - 7 مقاله
■ کلام جدید و حقوق اسلامی (معرفت عصری و پویایی فقه)
محمدحسین فضائلی
■ مسیحیت و حقوق توسل به زور
علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش
■ ضرورت هم راستایی لایحه  حمایت خانواده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز 1404 (ه.ش) و سیاست های کلی نظام و ارائه مدلی برای آن
محمد وزین کریمیان، محسن عابدی
■ جایگاه اصل پرداخت آلوده ساز در نظام حقوقی محیط زیست ایران
حسن لطفی، آیت مولایی
■ به سوی تعادل بین حقوق بشردوستانه و ملاحضات نظامی با تأملی بر کنوانسیون سلاح های متعارف و پروتکل های ضمیمه آن
سید باقر میرعباسی، ناصر عزیزی

■ مسئولیت مدنی مربیان آموزشی شنا
مصطفی نصیری

■ حقوق و تکالیف عامل و مزارع بعد از بطلان عقد مزارع
محمد خوش بیاندوره 14 - شماره 48 - زمستان 88 - 8 مقاله
■ تحلیل قصد متعاقدین در تخلف از شرط صفت
دکتر سید عباس تولیت
■ مقررات جدید اعتبارات اسنادی UCP600
دکتر محمود خادمان
■ پیشگیری وضعی از جرائم تروریستی
خلیل قبله ای خویی، حیدر فرهمندفر، فریده فرهمندفر
■ استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 
دکتر حسنعلی موذن زادگان، محمدرسول شایگان
■ حمایت کیفری از علائم تجاری
دکتر حسین صادقی
■ کلام جدید و حقوق اسلامی (وحی و پویایی فقه)
دکتر محمدحسین فضائلی
■ بحثی پیرامون عدم شمول رأی وحدت رویه 672  مورخ 1383/10/1 دیوان عالی کشور به دعوی تحویل مبیع
علی اصغر کریمی
■ مرزهای دقیق مسئولیت فردی براساس دکترین مسئولیت کیفری جمعی
دکتر فرید محسنی


دوره 14 - شماره 46و 47 - بهار و تابستان 88 - 8 مقاله
■ مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه
سید امیرمهدی امین
■ آثار شروط راجع به کمیت مورد معامله
دکتر سید عباس تولیت
■ توصیف حقوقی قرارداد فروش آپارتمان ساخته نشده
علیرضا دارایی
■ قرار رد دعوا در ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379
مهدی جوهری
■ جبران خسارت سلب مالکیت در سرمایه گذاری خارجی
ناصر علی دوستی شهرکی
■ تاریخچه شکل گیری قاعده نقض قابل پیش بینی در رویه قضایی کامن لا و ورود آن به مقررات داخلی و بین المللی
عباس کاظمی نجف آبادی
■ جرایم علیه عدالت قضایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و لبنان (با نگرشی به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد)
مهرداد کاظمی، یاور فضلی
■ اعتراض ثالث در قرار تامین خواسته کیفری 
مجید میرحسینی


دوره 13 - شماره 44و 45 - تابستان و پاییز 87 - 6 مقاله
■ اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران 
سید امیرمهدی امین

■ تصرف منافی شرط
دکتر سید عباس تولیت

■ اصول کلی مسئولیت مدنی در سیستم حقوقی انگلستان
ترجمه دکتر مهراب داراب پور

■ ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
محمدرضا ساکی

■ مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی)
علی محمد فلاح زاده

■ دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی 
ترجمه و تحقیق: دکتر مرتضی نجفی اسفاد، عبدالمجید سودمندی

دوره 12 - شماره 42و 43 - پاییز و زمستان 86 - 7 مقاله

■ طرح ایده مناطق صلح برای مقاصد صلح جویانه
علیرضا آرش پور
■ دیوانگان اخلاقی و اثرات آن بر امنیت اجتماعی
عبدالحسین خلعتبری
■ طرفین دعوی در حمل و نقل بین المللی هوایی و دادگاه صلاحیتدار براساس کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن
دکتر حسین صادقی
■ حقوق خانواده در پرتو معرفت شناسی (فمینیستی)
محمد حسین فضائلی
■ بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی
علی اصغر کریمی
■ راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران
دکتر حسین میرمحمدصادقی، محمدرسول شایگان
■ بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر 
دکتر سید مصطفی محقق داماد، حسین خانلری بهنمیری


دوره 12 - شماره 40و 41 - زمستان 85 و بهار 86 - 7 مقاله
■ نام های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری
دکتر حسین صادقی
■ استماع یا عدم قابلیت استماع اشتباه نسبت به قانون در انعقاد قراردادها (بررسی تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
دکتر پرویز عامری، رضا ذاکری
■ مبانی تحقق جرائم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ مسئولیت مدنی «اخذ بالسوم» در فقه و قانون مدنی
دکتر سید مرتضی قاسم زاده،  علی خسروی فارسانی
■ رویکردهای مختلف به ورشکستگی 
ترجمه دکتر کوروش کاویانی و شاهین شامی اقدم
■ شیوه های پیگیری قضایی سرنوشت امام موسی صدر
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ تعاملات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اسلام، سپری در برابر حربه اتهام غرب
علی ملکی


دوره 11 - شماره 38و 39 - بهار و تابستان 85 - 5 مقاله
■ نگاهی دوباره بر عقود معین - قسمت اول - عقد صلح
دکتر سیامک ره پیک
■ رابطه شرط ضمن عقد قرارداد
دکتر علی اکبر فرح زادی
■ مبانی تحقق جرایم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ از کمیسیون حقوق بشر تا شورای حقوق بشر: یک راه طولانی
دکتر علی قاسمی
■ بررسی عملکرد ایالات متحده در مورد بازداشتی های گوانتانامو از منظر قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی عراق - (مطالعه مورد احکام عمدی و رسول)
زهرا موسوی


دوره 10 - شماره 36و 37 - پاییز و زمستان 84 - 7 مقاله
■ قرارداد کار آزمایشی
محمد خوش بیان
■ ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری
دکتر محمد صقری
■ تعزیر یا تادیب کودکان بزهکار
خلیل قبله ای
■ اصل حداکثر حسن نیت در معاملات بیمه و نیم نگاهی به آن در سایر عقود و قراردادها
دکتر ابوطالب کوشا
■ تلاقی حریم شخصی و آزادی اطلاعات در ایران
فرید محسنی
■ نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری مصوب (1384/9/27) مجلس شورای اسلامی
رسول مقصودپور
■ حقوق بین الملل و جنگ در عراق
دکتر مرتضی نجفی اسفاد


دوره 10 - شماره 34و 35 - بهار و تابستان 84 - 7 مقاله
■ آشنایی با یکی از ساز و کارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل و تحویل زیر نظارت
مهرداد رایجیان اصلی
■ قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی
دکتر عزیزالله فهیمی
■ تنازع حقیقت و اعتبار در برخی از حوزه های علم حقوق
امیرمهدی قربان پور
■ شورای امنیت و دادگاه کیفری بین المللی
فرید محسنی، علی قاسمی
■ درآمدی بر جرایم زیست محیطی
دکتر ناصر قاسمی
■ بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر به عنوان آمره بین المللی
دکتر حسین میرمحمدصادقی


دوره 9 - شماره 32و 33- پاییز و زمستان 83 - 7 مقاله
■ وزن ادله قانونی 
دکتر منوچهر توسلی جهرمی
■ نقدی بر وحدت رویه شماره 2309  مورخ 82/11/30 دیوان عالی کشور راجع به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مستلزم مجازات اعدام 
محمدرضا ساکی
■ توجیه حقوقی قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها
محسن صادقی
■ حقوق عابر پیاده در گذر از سواره رو
دکتر احد قلی زاده
■ نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی 
کریستین ئی فلیپ، ترجمه دکتر علی قاسمی
■ معامله اسناد تجاری و تبدیل تعهد 
کمال نیک فرجام
■ بررسی حقوقی قضیه سرنگونی هواپیمای ایرانی (ایرباس) و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
دکتر حسین نواده توپچی


دوره 8 و 9 - شماره 30و 31 - زمستان 82 و بهار 83 - 6 مقاله
■ مسئله عبور کشتی های جنگی از مناطق مختلف دریایی
علیرضا آرش پور
■ ماهیت رایانه ای و جنبه های حقوقی امضای دیجیتالی
مصطفی السان 
■ نقش موانع و استراتژی های تجاری در پیدایش و کاهش قاچاق کالا
احمد باقرزاده
■ رجوع شاهد از شهادت
اسدالله رنجبر
■ دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دادگستری اروپایی و یکپارچگی حقوق بین الملل
دکتر علی قاسمی
■ حکومت مردمی و مردمی بودن حکومت
دکتر مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی


دوره 8 - شماره 28 و 29 - تابستان و پاییز 82 - 7 مقاله
■ تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن
مهرداد رایجیان اصلی
■ تاثیر فقه اسلامی در حقوق انگلیس (ترجمه)
دکتر سیامک ره پیک
■ اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار به وسیله طلبکاران او
عبدالله خدابخشی
■ دعاوی مالی و غیرمالی
علی اصغر کریمی
■ پرونده الف/ 30: رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا
دکتر محمدعلی پاک شیر
■ بازتابهای مثبت و منفی بیانیه سعدآباد از دیدگاه حقوقی 
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ گزارش؛ مصاحبه با نماینده عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد (ترجمه)
مهدی منتظر قائم


دوره 7 - شماره 27 - پاییز 81 - 5 مقاله
■ بررسی تحلیلی امکان یا عدم امکان اقاله عقد ضمان
مصطفی السان
■ نقدی بر دو لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهادار 
محمدرضا ساکی
■ مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل
دکتر علی قاسمی
■ نگاهی به پرونده لاکربی از منظر حقوق جزای بین الملل
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ میزگرد علمی
محمد خوش بیان


دوره 7 - شماره 26 - تابستان 81 - 5 مقاله
■ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 72/11/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ترحم اسدیان
■ ارث حق شفعه
دکتر سیامک ره پیک
■ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی: اختلاف نظرها در مورد پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران با تاکید بر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 79/10/4 
محسن صادقی
■ تاثیر موانع خارجی بر تعهدات طرفین بیع بین المللی
دکتر علی اکبر فرحزادی


دوره 7 - شماره 25 - بهار 81 - 5 مقاله
■ موقعیت اطفال بزهکار - بزه دیده در حقوق کیفری ایران
مهرداد رایجیان اصلی
■ سن بلوغ
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ داوری در ایالات متحده آمریکا
دکتر علی قاسمی
■ ضمانت در اسناد تجاری
کمال نیک فرجام
■ Islamic Criminal law: The way for word
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
                          

دوره 6 - شماره 23و 24 - پاییز و زمستان 80 - 7 مقاله
■ عیوب اراده در حقوق فرانسه
دکتر سیامک ره پیک
■ رشوه و اعمال نفوذ در قراردادهای بین المللی 
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده 
سید حسن سادات میدانی
■ آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی استرالیا
دکتر فرهاد طلایی
■ جرائم رایانه ای و روشهای مقابله و پیشگیری از آن 
مهدی فهیمی
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حجب و حاجب و محجوبین
خلیل قبله ای
■ ازدواج غیر رشید و مجنون
دکتر سید مرتضی قاسم زاده


دوره 6 - شماره 21و 22 - بهار و تابستان 80 - 8 مقاله
 حقوق دریاها و فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی
علیرضا آرش پور
 تعارض قوانین در قابلیت استناد موارد انتقال طلب
دکتر محمدصقری
■ قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی 1980
دکتر مرتضی عادل
 جانیان علیه بشریت در افغانستان و کابوس محاکمه بین المللی 
غلام حیدر علامه
 بررسی حقوقی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران
فرید محسنی، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ نگرش حقوق کیفری ایران درباره بزه آلودگی هوا 
دکتر ناصر قاسمی
 چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن 
کمال نیک فرجام
 پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم
دکتر حسین میرمحمد صادقی


دوره 5 - شماره 19و 20 - پاییز و زمستان 79 - 8 مقاله
■ بحثی درباره قلمرو ماده 529 قانون آئیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
عبدالله خدابخشی
■ خسارت عدم النفع؛ نظریات و مقررات 
دکتر سیامک ره پیک
■ معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی
دکتر علی اکبر فرحزادی
■ اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
 دیه برهم خوردن تعادل اعضا در اثر آسیب به مغز
دکتر حسین قشقایی
■ بررسی وضعیت حقوقی ادامه تصرف مستاجر در مورد اجاره بعد از اتمام مدت عدم اعتراض موجر 
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
■ حقوق جزای بین الملل و اصول کلی حقوقی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ سخنرانی علمی


دوره 5 - شماره 17و 18 - بهار و تابستان 79 - 9 مقاله
■ تاملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلامحل 
دکتر ربیعا اسکینی
■ صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی
سید عباس تولیت
■ نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به قوانین جدید 
غلامرضا شهری
■ تحولات حقوق بین الملل عمومی
دکتر علی قاسمی
■ حقوق کیفری بین المللی و خشونت علیه زنان 
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرید محسنی، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ بررسی بحران کوزوو و حقوق بین الملل
دکتر جمشید ممتاز، دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار
رناته وینتر
■ سخنرانی علمی


دوره 4 - شماره 15و 16 - پاییز و زمستان 78 - 9 مقاله
■ مفاهیم اساسی حقوق مولف و حقوق وابسته به آن (2)
ذبیح الله اولاد
■ شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها
دکتر عباس تدینی، دکتر علی اصغر حاتمی
■ لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی
دکتر علی اصغر حاتمی
■ اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
دکتر سیامک ره پیک
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (3)
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
■ دلالت خارجی بودن علت معافیت از مسئولیت 
دکتر محمد صالحی راد
■ وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی و حقوق مدنی
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■  THE THEORY OF PUNISHMENT
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
■ سخنرانی علمی 

دوره 4 - شماره 13 و 14 - بهار و تابستان 78 -  10 مقاله
■ حقوق و مدیریت ثبت اختراع (2)
ذبیح الله اولاد
■ حکومت قانون چیست؟
سعید پزشک مرندی
■ مروری دوباره بر قاعده لاضرر و تاثیر آن بر متعهد
دکتر سیامک ره پیک
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (2)
دکتر محمد حسن صادقی مقدم
■ خاورمیانه عربی و کنوانسیون نیویورک
قدرت الله فرح بخش
■ مفهوم غیرقانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسئولیت مدنی 
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 
خلیل قبله ای
■ رابطه بین جهانگردی و جرم
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ THE APPROACH OF THE IRANIAN LEGAL SYSTEM TO THE CONCEPT OF ORGANIZED  CRIME
Dr. hossein mir mohammad sadeghi
■ سخنرانی علمی

دوره 3 - شماره 12 - زمستان 77 - 8 مقاله
■ حقوق و مدیریت ثبت اختراع (1)
ذبیح الله اولاد
■ ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
سید عباس تولیت
■ مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام های ریاستی
دکتر سیامک ره پیک
■ نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
دکتر محمدجواد شریعت باقری
■ تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل و نقل در حقوق فرانسه
دکتر محمد صالحی راد
■ نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (1)
دکتر محمد صادقی مقدم
■ چهره سند در حقوق خصوصی
دکتر محمد صقری
■ سخنرانی علمی


دوره 3 - شماره 10 و 11 - تابستان و پاییز 77 - 9 مقاله
■ اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
کمال اله آبادی
■ سیاست جنایی تقنینی ایران و مساعی جهانی برای تهدید مجازات سالب آزادی
نریمان تیرگر فاخری
■ تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم
دکتر نبی خداکرمی
■ رابطه غرور و تقصیر
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها در دادگاه واحد
علی اصغر کریمی
■ حقوق مالکیت معنوی
دکتر حسن مرادی
■ بحران حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ جریان قاعده الشبهه فی التعزیرات والقصاص (به زبان عربی)
دکتر سیامک ره پیک
■ سخنرانی علمی


دوره 3 - شماره 9 - بهار 77 - 7 مقاله
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
خلیل قبله ای
■ نقد و بررسی نظریه نسخ تلاوت قرآن کریم
عزت الله مولایی نیا
■ جرائم علیه بشریت در منشور لندن
دکتر حسین میرمحمدصادقی
■ تاثیر متقابل عقد و قرض در حقوق مدنی ایران
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
دکتر سیامک ره پیک
■ حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

دکتر عباس تدینی


دوره 2 - شماره 8 - زمستان 76 - 11 مقاله

 بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه
خلیل قبله ای
■ احکام مفوضه در حقوق اسلامی
دکتر عباس کریمی
■ مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصی از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
دکتر عبدالله کیایی
■ تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی
محمد بهرامی
■ صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان
دکتر محمدصالح ولیدی
■ امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی (قسمت اول)
فیروز محمودی جانکی
■ بحثی پیرامون عنصر روانی جرم در ادیان الهی و ایران باستان 
نبی خداکرمی
■ رای وحدت رویه ردیف 43/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1374/4/6 و حدود مسئولیت ضامن در اسناد تجاری 
دکتر محمد صقری
■ An Examination of The Development of Iranian law Through Islamic and Shiite laws
Dr. H. Samavati 


دوره 2 - شماره 7 - پاییز 76 - 7 مقاله
■ اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی
دکتر نوروز کهزادی
■ بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
دکتر اکبر کمیجانی
■ نقش کشورهای در حال توسعه در چهارچوب موافقتنامه تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی
دکتر حسین مرادی
■ آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
دکتر محسن محبی
■ حمایت های اقتصادی تحت قرارداد سازمان تجارت جهانی
پروفسور رفیق احمد
■ مکانیزم اساسی گات در حل و فصل اختلافات
ذبیح اله اولاد
■ Dispute Resolations in The world trade Organization 

Andrew MacGee
 

دوره 2 - شماره 5 و 6 - بهار و تابستان 76 - 10 مقاله

■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت سوم)
خلیل قبله ای
■ بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قاعده «تدرءالحدود بالشبهات»
محمد بهرامی
■ حل اختلافات قراردادی
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران
دکتر سیامک ره پیک
■ ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن
فاطمه سوهانیان
■ مجازات یا دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم
سعید رجحان
■ شبکه جهانی اینترنت
دکتر حسین پیران
■ اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری ایران و ایالات متحده
پروین محمدی
■ سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
■ اهرم های اجرائی قوانین مربوط به محیط زیست
دکتر حشمت اله سماواتی


دوره 1 - شماره 4 - زمستان 75 - 10 مقاله

■ نقش سکوت در بیان اراده
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص
دکتر حسن ره پیک
■ بررسی اجمالی موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ جنایات شخص خواب
حسام قپانچی
■ سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیده
محمد باقر کرمی
■ نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس
حسن پوربافرانی
■ نگاهی گذرا به تشکیلات محاکم عمومی انگلستان 
دکتر حسین میرمحمد صادقی
■ شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران
دکتر علی محمد کرمی
■ حکم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
دکتر محسن محبی
■ موانع اساسی منشور سازمان ملل متحد در مورد ایجاد و حفظ صلح
دکتر فضل اله موسوی


دوره 1 - شماره 3 - پاییز 75 - 11 مقاله
■ توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی

سید محمدحسن مرعشی شوشتری
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین (قسمت دوم)
خلیل قبله ای
■ بررسی و تحقیق درباره قاعده «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده عکس آن
سید عباس تولیت
■ عیوب اراده و رضا (قسمت دوم)
دکتر حسن ره پیک
■ وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا)
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ ربا با توسل به عقد سوری
دکتر محمدصالح ولیدی
■ قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
دکتر حسنعلی موذن زادگان
■ معرفی و نقدی بر چایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران
باقر شاملو
■ حقوق و تغییرات اجتماعی
دکتر حشمت اله سماواتی
■ رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 74/12/14 و تکلیف خسارت تاخیر تادیه مطالبات بانکها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک یا توقف
دکتر محمد صقری
■ سازمان های بین المللی (قسمت دوم)
علی قاسمی


دوره 1 - شماره 2 - تابستان 75 - 9 مقاله
■ قاعده تسبب
سید محمدحسن مرعشی شوشتری
■ قاعده اقدام
سید محمد موسوی بجنوردی
■ عیوب اراده و رضا
دکتر حسن ره پیک
■ بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین
خلیل قبله ای
■ مسئولیت مدنی شخ غیر ممیز
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
■ قصاص قاتل مست در فقه و قانون مجازات اسلامی
حسام قپانچی
■ سازمان های بین المللی
علی قاسمی
■ مفاهیم حقوقی «حق توسعه» و نقش و تاثیرات آن در کمک های خارجی
دکتر حشمت اله سماواتی
■ حمایت اقتصادی و قضایی کودک به هنگام طلاق و جدایی والدین در حقوق ایران و کنوانسیون 1989 سازمان ملل متحد

دکتر محمود عرفانی


⠗دوره 1 - شماره 1 - بهار 75 - 11 مقاله

معاونت در جرم
محمدحسن مرعشی
■ بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع 
محمد صالح ولیدی
نگاهی گذرا به برخی از اشکالات در ترجمه انگلیسی قانون مدنی 
حسین میرمحمد صادقی
واژه شناسی جهت اعمال حقوقی
حسن ره پیک
تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن 
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
نقش احاله در تعرض منفی در ایران و سایر کشورها
علیمحمد مکرمی
جایگاه فرد در حقوق اتحادیه اروپا
دکتر حشمت اله سماواتی
نقش جهان سوم در تدوین حقوق بین الملل 
دکتر مرتضی نجفی اسفاد
حل و فصل اختلافات بین الملل با استفاده از شیوه موافقتنامه های مقطوع
علی قاسمی
بطلان عملیات دوران توقف
محمد صقری
بطلان معاملات تاجر بعد از توقف
دکتر محمود عرفانی
دفعات مشاهده: 8072 بار   |   دفعات چاپ: 1166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb