دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، آبان 1391 
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»

صفحه 83-116

محمدجواد جاوید؛ محمد صادقی؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی


ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما

صفحه 145-172

محمدحسن صادقی مقدم؛ مجتبی اشراقی آرانی