جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی

دوره 20، شماره 72، اسفند 1394، صفحه 1-23

شهرام ابراهیمی؛ حمید رئوفیان نائینی


پیشگیری از ورشکستگی بانکها

دوره 21، شماره 75، اسفند 1395، صفحه 1-32

محمود باقری؛ محبوبه ثقوری


مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا

دوره 21، شماره 73، شهریور 1395، صفحه 1-20

احمد اسماعیل تبار


تحلیلی بر خطرات معمول زندگی و نقش آن در قلمرو مسئولیت مدنی

دوره 22، شماره 77، تیر 1396، صفحه 1-40

حسن بادینی؛ حمیدرضا اقدس طینت


گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

دوره 23، شماره 81، فروردین 1397، صفحه 1-27

غلامحسین الهام؛ امیرحسین بحیرایی؛ علی اصغر فرج پور


از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت

دوره 23، شماره 82، خرداد 1397، صفحه 1-30

مهناز بیات کمیتکی؛ زین العابدین یزدان پناه؛ مهدی بالوی


انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه

دوره 23، شماره 83، مهر 1397، صفحه 1-26

مسلم آقایی طوق


جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

دوره 23، شماره 84، دی 1397، صفحه 1-22

محمد صالح تسخیری؛ غلامعلی قاسمی


مبانی و برخی از مصادیق پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران

دوره 24، شماره 85، خرداد 1398، صفحه 1-28

رضا حاذقپور؛ حمیدرضا علومی یزدی


استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دوره 24، شماره 86، شهریور 1398، صفحه 1-20

محمد آشوری؛ جمال انصاری؛ علی صفاری


مبانی نظری قاعده آمره در حقوق بین‌ا‌لملل

دوره 24، شماره 87، مهر 1398، صفحه 1-28

محمدصالح عطار؛ علیرضا ابراهیم‌گل


تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت

دوره 24، شماره 88، دی 1398، صفحه 1-18

سیدقاسم زمانی؛ وحید بذّار


اثر هشدار در رفع ضمان از مسوولین تبعی

دوره 25، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 1-17

اصغر عربیان؛ پرویز اکبری


بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین

دوره 25، شماره 91، مهر 1399، صفحه 1-17

کاوه احمدی؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد روحانی مقدم


انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 1-20

راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی


نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از بزه‌دیدگان با تأکید بر کودکانِ بزه‌دیده

دوره 26، شماره 95، مهر 1400، صفحه 1-20

سید علیرضا میرکمالی؛ امید سروی سرمیدانی


مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 1-22

محمد صادقی؛ محمود باقری