کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 155-188

فاطمه افشاری؛ مرتضی نجابت خواه


رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری

دوره 25، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 317-340

حامد نیکونهاد؛ ژاله غنی کله لو


الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 23، شماره 83، مهر 1397، صفحه 247-271

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد رضا یزدانیان


بررسی و آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران

دوره 22، شماره 77، تیر 1396، صفحه 199-224

مرتضی نجابت خواه؛ فاطمه افشاری؛ سید شهاب الدین موسوی زاده