کلیدواژه‌ها = نظارت
کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی‏های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 67-90

10.22034/jlvi.2023.1998519.0

احمد حسینی؛ زهره عبدخدائی؛ محمد شریف خانی


بررسی مفهوم نهادهای زیرمجموعه رهبری و کیفیت نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 93-112

مسلم آقائی طوق؛ محمد صدری ارحامی؛ ایمان مختاری


تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا

دوره 17، شماره 60، بهمن 1391، صفحه 179-212

فرید محسنی