کلیدواژه‌ها = عدالت
فلسفه دلیل مندی تصمیم قضایی

دوره 25، شماره 92، دی 1399، صفحه 153-177

حجت سبزواری نژاد؛ مهدی سبزواری نژاد


جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها

دوره 25، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 121-138

فاطمه شیخی؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی؛ غلامعلی سیفی بناب