کلیدواژه‌ها = مجازات
مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران

دوره 27، شماره 100، بهمن 1401، صفحه 251-273

10.22034/jlvi.2023.703751

عبدالرضا اصغری؛ پیمان کریم


چالش‌های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 43-68

حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ حمیدرضا فیروزیان حاجی؛ کیومرث کلانتری


نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)

دوره 26، شماره 96، دی 1400، صفحه 189-210

افشین عبداللهی؛ وریا حفیدی؛ زانا ملکیان؛ نشمیل شکری


ضبط اموال در حقوق کیفری ایران

دوره 24، شماره 87، مهر 1398، صفحه 169-188

ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلی زاده


مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران

دوره 20، شماره 71، آذر 1394، صفحه 73-94

علی رفیع زاده؛ محمود صابر


ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 20، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 185-206

دُرید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده