کلیدواژه‌ها = امنیت قضایی
امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران

دوره 24، شماره 87، مهر 1398، صفحه 207-242

محسن محدث؛ جعفر کوشا؛ علیرضا میلانی؛ مجید متین راسخ


درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد

دوره 17، شماره 58، مرداد 1391، صفحه 47-72

نجادعلی الماسی؛ بهنام حبیبی درگاه