نویسنده = رضا عباسیان
نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین

دوره 25، شماره 90، شهریور 1399، صفحه 297-316

عباس جغتائی؛ داود نصیران نجف آبادی؛ رضا عباسیان