نویسنده = امیرحسین بحیرایی
گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی

دوره 23، شماره 81، فروردین 1397، صفحه 1-27

غلامحسین الهام؛ امیرحسین بحیرایی؛ علی اصغر فرج پور