نویسنده = ناصر قاسمی
اَشکال قاچاق کالا و چرایی جرم‌انگاری آن در حقوق ایران

دوره 28، شماره 101، اردیبهشت 1402، صفحه 177-202

10.22034/jlvi.2023.1998586.0

ناصر قاسمی؛ ریحانه ملک زاده رودبنه


تحلیل حقوقی تحریم مالی هدفمند اشخاص و گروه های تروریستی

دوره 26، شماره 94، شهریور 1400، صفحه 251-273

ناصر قاسمی؛ احمد علی ثالث موید


اعلان جرم؛ راهبردی مؤثر در مبارزه با مفاسد‌اقتصادی

دوره 25، شماره 91، مهر 1399، صفحه 91-114

ناصر قاسمی؛ امیرعباس رکنی


جایگاه روش های نوین کیفر سالب حیات در حقوق ایران

دوره 22، شماره 77، تیر 1396، صفحه 165-197

ناصر قاسمی؛ سامان دوست محمدی