نویسنده = سیدقاسم زمانی
عملیات صلح و رضایت اعطایی دولت در مداخله نظامی

دوره 27، شماره 98، شهریور 1401، صفحه 27-44

10.22034/jlvi.2023.703717

قاسم زمانی؛ مهدیار ساعی فر


تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت

دوره 24، شماره 88، دی 1398، صفحه 1-18

سیدقاسم زمانی؛ وحید بذّار


پویایی مفهوم «سرمایه گذاری» در پرتو متدولوژی های احراز صلاحیت ایکسید

دوره 20، شماره 69، اردیبهشت 1394، صفحه 97-124

سیدقاسم زمانی؛ امیر درون پرور