نویسنده = مرتضی قاسم زاده
تعدیل مهر

دوره 19، شماره 67، آذر 1393، صفحه 11-18

مرتضی قاسم زاده