نویسنده = فرید محسنی
از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)

دوره 27، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 107-127

10.22034/jlvi.2023.703707

علیرضا جمشیدی؛ فرید محسنی؛ ناصر قاسمی


دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار

دوره 19، شماره 66، مرداد 1393، صفحه 145-168

فرید محسنی


پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات

دوره 18، شماره 61، فروردین 1392، صفحه 139-174

فرید محسنی


تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا

دوره 17، شماره 60، بهمن 1391، صفحه 179-212

فرید محسنی


جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

دوره 17، شماره 57، اردیبهشت 1391، صفحه 131-156

فرید محسنی