برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (29991 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (29089 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (28179 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26290 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (26145 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (23671 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (23453 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (22026 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (21961 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (21358 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (21274 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (20291 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (19315 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (19274 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (19115 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (18621 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (18155 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (18029 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (17735 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (17729 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (17395 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (17386 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (17330 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (17196 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (16569 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (23221 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (22286 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (15559 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (14832 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (13833 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (11841 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (11118 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (9803 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (9490 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (9277 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (8079 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (7367 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (6929 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (6904 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (6595 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (6383 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (6161 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (6062 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5989 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (5980 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5940 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (5859 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (5820 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (5117 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4904 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 26307 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 18906 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 17197 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 15184 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5835 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5456 بازدید)
شماره های قدیمی ( 4959 بازدید)
مجوز ( 4146 بازدید)
تاریخچه ( 4057 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 3631 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 3065 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3035 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 2795 بازدید)
خوش آمدید ( 2518 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 2512 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 2422 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1248 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1872 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1302 چاپ)
نمایه مقالات ( 1287 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1228 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1226 چاپ)
خوش آمدید ( 1174 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1107 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 530 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 237 چاپ)
تاریخچه ( 231 چاپ)
مجوز ( 220 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 204 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 184 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 179 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 174 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 131 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 121 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb