برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (28043 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (27682 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26991 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25894 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25645 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (22713 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (21987 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (20853 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (20688 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (20469 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (20035 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (19439 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (18415 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (18391 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (18307 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17853 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (17211 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (17091 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (17025 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16866 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (16835 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16650 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (16541 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (16507 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15988 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (21469 دریافت)
طلب ممتاز (20195 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (13796 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (13189 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (11808 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (9524 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (9222 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (9135 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (7915 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (7211 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (6610 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (6057 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (5805 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5702 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (5694 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (5646 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5638 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (5211 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (5089 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (4857 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (4787 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (4696 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4677 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (4601 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (4281 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 23827 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 18020 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 16115 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 14000 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5630 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5285 بازدید)
شماره های قدیمی ( 4020 بازدید)
مجوز ( 3306 بازدید)
تاریخچه ( 3216 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 2889 بازدید)
خوش آمدید ( 2497 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 2484 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 2431 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 1982 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 1855 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 1681 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1026 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1780 چاپ)
نمایه مقالات ( 1252 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1193 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1169 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1154 چاپ)
خوش آمدید ( 1153 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1073 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 392 چاپ)
تاریخچه ( 182 چاپ)
مجوز ( 170 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 167 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 157 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 137 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 137 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 130 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 100 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb