برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (27426 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26491 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (26148 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25700 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25440 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (22233 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (21209 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (20266 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (20030 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (19710 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (19156 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (19012 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (18014 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17965 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17934 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17550 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16777 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16747 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16580 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (16307 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16306 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (16280 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (16279 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (16094 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15738 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (20738 دریافت)
طلب ممتاز (18506 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12581 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (12280 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (10304 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (8600 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (8303 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (7375 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (6978 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (6419 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (5644 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5481 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5401 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (5315 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (5101 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4992 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (4614 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4491 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (4304 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (4298 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (4114 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3969 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (3963 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3958 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (3939 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 22022 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 17389 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 15447 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 13155 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5515 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5224 بازدید)
شماره های قدیمی ( 3277 بازدید)
مجوز ( 2698 بازدید)
تاریخچه ( 2598 بازدید)
خوش آمدید ( 2486 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 2275 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 2002 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1921 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 1441 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 1383 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 1047 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 848 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1750 چاپ)
نمایه مقالات ( 1230 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1142 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1136 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1133 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1123 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 325 چاپ)
تاریخچه ( 152 چاپ)
مجوز ( 140 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 132 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 129 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 116 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 108 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 104 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 90 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb