برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (28605 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (28504 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (27422 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (26026 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25788 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (23076 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (22546 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (21319 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (21166 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (20820 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (20550 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (19776 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (18778 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (18772 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (18631 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (18167 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (17558 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (17532 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (17376 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (17183 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (17065 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16907 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (16879 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (16826 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (16200 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (21710 دریافت)
طلب ممتاز (21360 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (14591 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (13424 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (13064 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (10437 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (10158 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (9499 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (8484 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (7988 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (7524 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (6426 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (6153 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (6044 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (6020 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (5888 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5809 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5795 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (5475 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (5433 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (5396 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (5172 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (5155 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4754 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (4493 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 24875 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 18358 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 16527 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 14429 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5694 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5336 بازدید)
شماره های قدیمی ( 4403 بازدید)
مجوز ( 3613 بازدید)
تاریخچه ( 3530 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 3147 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 2658 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 2647 بازدید)
خوش آمدید ( 2511 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 2166 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 2152 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 2052 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 1106 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1832 چاپ)
نمایه مقالات ( 1262 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1226 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1191 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1185 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1167 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1083 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 452 چاپ)
تاریخچه ( 195 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 186 چاپ)
مجوز ( 182 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 165 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 154 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 143 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 140 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 104 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb