برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (27624 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26692 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (26603 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25759 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25505 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (22387 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (21433 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (20421 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (20156 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (20072 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (19471 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (19127 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (18149 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (18093 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (18034 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17640 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16877 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16862 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16671 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (16539 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (16462 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16407 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (16365 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (16217 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15812 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (20978 دریافت)
طلب ممتاز (19115 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12778 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (12658 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (10709 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (8838 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (8551 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (8022 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (7303 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (6716 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (5770 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5553 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (5474 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (5442 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (5349 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (5198 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (5163 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4574 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (4420 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (4378 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (4285 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (4250 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (4110 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (4102 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (4072 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 22639 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 17608 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 15700 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 13428 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5554 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5234 بازدید)
شماره های قدیمی ( 3550 بازدید)
مجوز ( 2909 بازدید)
تاریخچه ( 2813 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 2504 بازدید)
خوش آمدید ( 2491 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 2176 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 2122 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 1649 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 1577 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 1244 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 915 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1757 چاپ)
نمایه مقالات ( 1240 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1160 چاپ)
خوش آمدید ( 1147 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1143 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1133 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 344 چاپ)
تاریخچه ( 165 چاپ)
مجوز ( 155 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 151 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 141 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 123 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 120 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 109 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 94 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb