برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (34507 مشاهده)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (30847 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (30127 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (27153 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (27048 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (26450 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (25323 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (25210 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (24153 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (23564 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (22603 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (21742 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (20901 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (20450 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (20386 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (20172 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (19806 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (19356 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (19073 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (18839 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (18697 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (18485 مشاهده)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (18474 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (18413 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (18104 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
طلب ممتاز (29584 دریافت)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (24605 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (21723 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (20327 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (19459 دریافت)
بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر (17525 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16131 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (15831 دریافت)
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (15750 دریافت)
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان (15619 دریافت)
تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی (14712 دریافت)
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان (14652 دریافت)
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (12547 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (12325 دریافت)
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا (12224 دریافت)
دفاع شکلی در دادرسی مدنی (11451 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (11171 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (10443 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (10029 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (8913 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (8574 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (8447 دریافت)
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان (8415 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (8273 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (7820 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 31248 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 20590 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 19184 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 17583 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
شماره های قدیمی ( 6663 بازدید)
نمایه مقالات ( 6127 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
مجوز ( 5711 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5625 بازدید)
تاریخچه ( 5617 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 4882 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 4237 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 3908 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 3565 بازدید)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 3484 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 3369 بازدید)
خوش آمدید ( 2537 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1988 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1606 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1367 چاپ)
نمایه مقالات ( 1362 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1341 چاپ)
خوش آمدید ( 1193 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1137 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
شماره های قدیمی ( 942 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 351 چاپ)
تاریخچه ( 344 چاپ)
مجوز ( 322 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 288 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 288 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 283 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 270 چاپ)
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی ( 205 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb