فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی-  مقالات آماده انتشار
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
فهرست شماره 87، دوره 24،پاییز  98
 
  1. مبانی نظری قاعده آمره در حقوق بین‌ا‌لملل .....1017........ علیرضا ابراهیم‌گل، محمدصالح عطار
  2. چالش‌هایِ حقوقی و اجرایی فرارویِ دادرسی الکترونیکی در ایران......1202........ بابک پورقهرمانی، اکبر اسمعیلی
  3. ضرورت اخطار قبلی در تصمیم گیری های اداری با نگاهی به حقوق اداری فرانسه .....1392....... سعید خانی والی زاده
  4. فراتحلیل وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و مفهوم بندی آن در الگوی حکمرانی خوب........1336.... احمد رشیدی
  5. حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر؛ بایدها و نبایدها ....1323....... محمدرضا ساکی، سلمان کونانی
  6. پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ.............1491........... علیرضا سایبانی، مجتبی قهرمانی
  7. تشکیل عقود وثیقه‌ای به اتکای سبب دین ....1140........ غلامعلی سیفی زیناب، جواد پیری
  8. ضبط اموال در حقوق کیفری ایران..........1265......... ابوالحسن شاکری، بهروز قلی زاده
  9. نگاهی به نهاد فقهی حقوقی ابراء و بررسی ضمان ابراء در قرارداد ارفاقی....1180..... ابراهیم عبدی پورفرد، محمد تقی عباسی اندواری
  10.  امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در حقوق کیفری ورویه قضایی ایران... 1434.... جعفر کوشا، محسن محدث، علیرضا میلانی، مجید متین راسخ


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.79.83.fa
برگشت به اصل مطلب