فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی-  مقالات آماده انتشار
مقالات فصلنامه دیدگاه های حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
 • درآمدی بر نظام سازی فقهی با رویکرد علوم عقلی
  محمد حسین فضائلی
 • جلوه‎های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی
  دکتر مهدی شیدائیان ، سید جعفر اسحاقی
 • مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی
  دکتر محسن واثقی ، دکتر عباس کریمی
 • جایگاه قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها
  خانم فاطمه شیخی ، دکتر منصور امینی
 • مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
  سید عبدالمطلب احمد زاده بزاز ، علی رضا خلیل زاده
 • بررسی تاثیر انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار در بیمه مالکیت صنعتی
  دکتر ناصر علیدوستی شهرکی ، سید امیر علی تاج
 • نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی ماهوی از آراء دادگاه کیفری‌ یک
  آقای محسن بیات ، دکتر حسنعلی موذن زادگان
 • ارزیابی کلیشه‌های ذهنی کُنشگران رسمیِ عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر
  دکتر مرتضی عارفی ، دکتر جلیل امیدی
 • تحلیل اقتصادی موانع کارائی اقتصادی قرارداد بیمه؛ تأملی بر حقوق بیمه ایران
  دکتر مجتبی اشراقی آرانی
 • مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل
  محسن محبی ، میرمصطفی سیداشرفی، صابر نیاورانی، سید علی هنجنی
 • بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین
  خانم فاطمه فلاح نژاد ، آقای جعفر کوشا، آقای محمد آشوری، آقای رجبعلی گلدوست جویباری
 • تحلیل ساز و کار و چالش های ثبت نرم افزارها و شیوه نامه های حوزه «اینترنت اشیاء»
  امیر اسلامی تبار ، مهدی ناصر
 • اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران
  دکتر علی اکبر فرحزادی ، آقای سید رسول میرنژاد
 • تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی
  دکتر ابراهیم رهبری ، حسن لجم اورک
 • نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
  http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.79.83.fa
  برگشت به اصل مطلب