فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- هیات تحریریه
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۷/۱۰ | 
دکتر سیدمرتضی قاسم زاده
 استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سردبیر نشریه
اعضای هیات تحریریه نشریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد حقوق خصوصی, پژوهشگاه علوم و فنون سازمان انرژی اتمی
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
دکتر ولی الله رستمی
دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران
دکتر سیامک ره‌پیک
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر سید قاسم زمانی
دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
دکتر سیدحسین صفایی
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمد عیسایی‌ تفرشی
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی‌اکبر فرح‌زادی
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر باقر شاملو                               
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس قاسمی‌حامد
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول و مدیر  اجرائی نشریه
دکتر علی قاسمی، (استادیار حقوق بین الملل)
مدیر مسئول نشریه
پست الکترونیکی: legalviews.maggmail.com
مدیر اجرائی فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ujsas.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب